WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
USA gamsung a om Zomi a kua maciat leh Lei tung mun tuam tuam a nai a gam la aa om,a kinaipih beh leh phung ta nau mel theih mipih khuapih a kua ma ciat aw, Kawlpi a teng Khualui Taaklam Siapi Pu Thang Khaw Lian leh Sianu Pi Niiang Khan Ciin te tapa, Pa Gin Sian Mang ( Kum 42 )Gualnam beh in, Nimit December 20,2013 ( 12/20/13) Friday nitak 11:30 PM hun in a tanu nasepna ah hawhna pan a ciahlam in, Plantation veng Universty Dr tung, Sunrise Blvd leh Cleary Blvd kikal ah khe tawh lampai a ciah lam in, Mawtaw khat in phu kha a,nasia liam pian a hih man in, khuaphawknawnlo in, Brownward Medical Health Center ah kipuak hi., Siavuan Siama te in a siamtawp in a bawl uh hang in, hoihzo tuan nawn lo a hih man in, Decmber 22,2013 ( 12/22/13) Sunday nitaak 8:51 PM hun in hih zatopi ICU Room#2 pan in, ong bawl Pa Pasian' kiang ah ong ciah san hi.A hutawpna tawh ong beisan in ong nusiat lai tak in, a it a zi a tanu te teng leh Florida Zomipih tampi a geiah om in,kidah tek mah mah hi.

Pa Gin Sian Mang in a nusiat a innkuanpih te,

A Nu leh a Pa, ................ Siapi Pu Thang Khaw Lian leh Sianu Pi Niang Khan Ciin

A Pianpih sanggam te.......Lia Niang Ngaih Lun leh Lia Don Go Mang( deceased)

A zi leh a tate...................Nu Thang Ngaih Man
Lia Ciin Muan Khawm
Lia Lian Hau Cing
Lia Lun San Cing

Ong nusia Pa Gin Sian Mang sih vui na ding tawh ki sai in, Police te khut sung ah a thu om lai a hih man in,a hun ding ki gencian thei nai lo hi. A hun zui in, vai hawm na te update ong ki zasak ding hi.Thu a kicing in a thei nuam, a hopih nuam na om uh leh hih a nuai aa, makai pi te leh a sung pa phone te tawh na contact thei hi uh teh cih ong zasak ing.

Pastor Rev. Thawng Lian Khup ( FBCC) Cell phone 954-404-2912
Pa Zam Khan Kam FZI President 305-794-3381
Pa Kam Sian Lian FZI Secretary...........................305-219-2666
Tg Khup Sian Dal ( a sunghpa )...............................754-214-4674


FZI Makaipi te tang in Dahna thu thangko,

Pa Thang Do Hang( Hangpi)
Miami, Florida
USA

 


Comments
Leave a Reply