WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
PictureUSA pan Lukhu Neelkai ngah Zo tang khat
USA Florida International University pan in Mechancal leh Matrials Engneering tu ni December 17 ni zing lam in Heilei khua suak Tg, Ngin Lian Mang @ Mangpi -in hong ngah theih a hih man in Zomi teteng in ii lungdam pih hi.


Ni tak lam ciang in Order of Engineer ci-in kiciam na zong nei sak uh a hih ki ciam na ah ( Mipi a ding in na hoih ka sem dinguh hi) ci sak uh a Department te'n Zungbulh(Ging) piak na tawh nei sak uh cihi.

Hih bangin Zomi te zong ii om na tek pan in ii Biak ii Topa in hong lam to in Midang te mah bang Pilna cim na te hongpiak ii muh ciang in thangah huai ka sa mamah a Zomi khang no te aw hong hanciam uh Pilna siam na cim na te ei zong no zong a nei thei lua hi uh teh cih in kong han thawnnuam hi.Hih bang in Zomi tampi tak te ii Topa'n hong piapia lai hen Tg Mangpi zong ii Topa'n a ma hong pi toto ta hen.

Pa Tual
Tulsa,OK

Tg, Mangpi pen Pa Zam Kam leh Nu Man Ciin te tapa U pen hi-in tu tak in USA Florida mah ah teng uh hi


 


Comments
Leave a Reply