WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Leitungbup Zomi te kiangah thuzaksakna (GZA Makaipi behlapna, Zomi Namni Bawlding zaksakna, Kawlgambup Milip kisimna vai (Census), mai GZA makai Khawmpi kahkim nading hanthotna


Kongit Leitung bup aom ZOMI ulenau khempeuh aw,

I Biak Topa Pasian mintawh nakhut honglen in anuai-a thute kong zasak hi.

I. GZA MAKAIPI BEHLAPNA

Ih theihtek mah bangin GZA Thuzeekpi General Secretary Rev. Dr. Do Kham in hong nusiat vat ciangin cih nading theilo in i geelsa ahi, GZA Makaite kikhopna 2013 November kha in Tedim Khuapi ah ineih ding nangawn inei theikei hi. Ahizongin GZA nasepna pen seploh geelloh a, phamawh ahih manin Yangon aom GZA makai teng leh GZA Makaipi aom thei tengin anuai-a bangin kanaseh uhhi.

· General Secretary dingin Associate General Secretary asem Rev. Dr. Do Suan Mung dingin kanaseh uh a, aman zong GZA a itna tawh haksa pipi in hong mang hi.

· Associate General Secretary dingin Communication lam leh zum nasep lam asiam leh a thei khinsa Rev. Dr. Go Chin Zam kana seh uh a, aman zong GZA a itna mahtawh hong mang hi. Hih pen GZA in Thubullet leh thumeilet (Constitution and Bye Law) i neihloh hangin leitung bup zat ngei zia zui-in mai March kha a, i neih ding GZA Makaite kikhopna (Tedim) ah kipsak ding hi.

· Rev. Dr. Zam Bawi pen OM (Operation Mobilization) ah Director pi hi-a leitung bup nasepna ah makaipi khat leh ZOMI te a it, a panpih den pa ahihi. GZA ah zong sumzon nalam makaipi sem hi. Kizopna Communication (IT leh adangdang) te siam mahmah a, GZA nasepna tampi hong kalsuanpih zo ding, imuan isuan makaipi khat ahihi.

II. ZOMI NAMNI BAWL DING ZAKSAKNA

Kumsim kumsim a ibawl den mah bangin tukum (2014) in zong ZOMI NAMNI February 20 ni pen Sangkah nili ni (Thursday) nitawh kituak hi. Tua ni-a bawl ding alem khempeuh in nana bawl in ZOMI te kipuam khatna leh mailam ikalsuanna ah ikhantohna ding thuna nagen in a nasia theithei-in nana bawl dinguh kong zasak hi. A zenzen in tua ni-a bawl ding alemlo munte ah zong akinai pen Nipi (16 or 23) ni-in nana phawk hamtang dingun kong zasak hi. Pasian lo tawh ZOMI te picing ngeilo ding ihih manin Pasian kiangah ZOMI buppi ading thunget ding namang ngilh kha kei un.

III. KAWLGAM BUP MILIP KISIMNA VAI (CENSUS)

Nungin Kawlgam bup milip kisimna (census) ciangin Code Number (914) a om adangdang (Others) acihna ah ZOMI citek ni ci-in kong zasak hi. Tu-in zong tuamah kong cikikkik hi. Bang hanghiam cih leh adangdang te pen beh le phung, pau le ham tawh hong kikhen khap suksukna hi-a, tua tungah iden leh minam picing suak ngeilo ding hi hang. I vekpi in kigawm in Code Number (914) ah ZOMI kici tek le hang minampi khat in ding khawm zo ding hihang.

Tua ahih manin i om naciatciat ah i phakzawh tantan i minamte genin itna tawh kipumkhat nading hanciamtek ni. Hih thupen Party khat vai hilo in i minam bup vai ahihi.

IV. MAI GZA MAKAI KHAWMPI A KAH KIM NADING HANTHOTNA

I gelsa bangin 2013 November kha sungin GZA makai khawmpi i neih theihloh hangin 2014 March kha 13 pan 16 ciang dong Tedim Khuapi ah neih isawm penpello in i minam leh GZA na itna uh tawh hamtang bawl in nong kah zawh nading un kong thum phapha hi. Hih vai khempeuh a kicing zaw in Associate General Secretary Rev. Dr. Zam Bawi in a kisam bangin hong zasak toto ding hi.

Itna lianpi tawh,

Rev. Dr. S. Pau Khan En

GZA Makaipi

January 29, 2014

 


Comments
Leave a Reply