WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Sanggam te; ZCD tungtawn in,Zangkong pan Tuition sia te, ki pawlna pan Tansawm phi ding te laibu A thuthoh Bu 1800 val kyats/ 3200,000/- man ong pia uh a Zangkong pan Tedim ciang Vanpuak man Rev.Dr.Do Suan Mung in ong piaksak a hih man in,lungdam thu ko ciat in thu nget sak ciat ni. Hih sia te maikal sung Tedim ah ong pai ding uh a,laiphi dan/a zia nipi kal khat sung ong hilh ding uhhi.Tan sawm phi ding khempeuh in thu ong dawp ciat ta un.Laibu te zong ZCD zum pan ki ngah thei hi.

Ih khangno te Tansawm- D- tampipi ong ngah in,mipil tampi ong pian theih ding a munmun pan pang huan ni. amlian

A beisa kum in zong ZCD tungtawn in Bu 800 ki hawm khia hi.(Sum piakkul lo)

 


Comments
Leave a Reply