WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear innkuanpih Zomi khempeuh aw,
I omna ciatpa'n anuam kumthak a muak thei ciat dingin ong lamen ing.

ZIS in zong nuamtakin kum thak ka na muak thei uh hi.Tua bek thamlo in 2014kum aa dingin panmun kitelna zong kanei thei uh hi.Pasian in ong makiahna hangin,panmunlen dingtengin  zong lungkim takin panmun ong sang thei uh ahih manin zong,lungdamna lian mahmah hi.Mun tuamtuam aa om mipih akua mapeuhin, nong theihpih ciat dingun hih anuai ah kongkhak hi.

Makaipi: Dr. Hau Za Cin
Makai 1: Pa Hang Khan Lian
Makai 2: Pa Dal Do Langh

Thuvanpi: Pa Khup Khawm Mung
Thuvan 1: Tg. Sum Sian Khai
Thuvan 2: Lia Cing Khawl Kim

Sumkempi: Lia Cing Sian Nem
Sumkem 1: Tg.Cin Hau Mung
Sumkem 2: Lia Zen San Mang

Sum Saziansit: Nu Cing Lian Don leh Lia Niang San Lian

I Biak Pasian in, makai thakte thupha hong piaksak tahen! Gam leh minam adingin imuan isuan tengin ong makaih dinguh ahih manin, amau' tungah lametna tampi inei hi. Tua mah bangin, ei mimal kim ciat inzong ihih theihna tektawh panpih ciatin nungzui hoih ihih na'ngin zong hanciam ciat dingin Jesuh mintawh kong cial sawnsawn hi.


Src: Khup Lian Thang


Dal Sian Hung
 


Comments
Leave a Reply