WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
ZSM (Zomi Social-welfare of Malaysia) 2014 kum ai dingin amasa pen, palai te thudotpi te leh Khua makai te, Pawlpi makai sia/ma te Upa te tawh kimuh khopna hun thupi mahmah khat 17.1.2014 Friday ni in ZAM Hall ah 12:00-02:00PM sung kinei thei aa, a khuakhua pan makai te leh Pawlpi tuamtuam pan makai te vekpi gawm (89) kihel thei hi. Hih amasa pen kimuh khopna hunsungin abeisa ZSM nasepna te galet kawmin 2014kum sungin Zomi te in ZSM sungah kipum khatin mapang khawmin, kalthak suan khawm ding hi hang ci in holimna leh kikupna lianpi kinei thei hi.

ZSM kipawlna in .10. 2009 pan kipan hi a, tu in kum 5 huam sungah ih lutta hi. Hih kum 5 huam sungin

2009 Oct 1- Dec 31, misi 3
2010 kum misi 20
2011 kum misi 20
2012 kum misi 27
2013 kum misi 28

2000-2009 October ciang misi 43, (ZSM kipatma) vekpi gawm Zomi sinsen luang143 in Malaysia gam sung panin hong nusia uh a, amaute luang in han atanzawh nangin ZSM kipawlna ah mikhat kum khat RM10 tawh na kihelna hangin amaute luanghawm te han leitang atangsakzo ih hihi.

Kong it Zomi sanggam Nu leh Pa U leh nau, tuni in 2014 kumbul ah om hi hang tukum sungin hih ZSM nasepna ah nang na kihel nai kei leh na pawlpi or Khua makai te tungah ZSM lutnuam ing ci-in na kan ta in. Zomi te in ih damlai in Chin khawng ih kicih hangin ih damloh hun dongtuak hun sihna ih tuak hun ciangin Zomi ahihlam a kilang sakpan zong ih tuah khaksa thu pawlkhat om ahih manin Zomi u leh nau tukum peuh mah hih ZSM kipawlna ah Zomi akici khempeuh in mikhat kum khat RM10 bek hi tazen ahih manin ih lut kim hamtang nangin ZSM zumpi panin kong tangko kikkik uhhi.


RM10 na khiatna pen ka tuahsiat khak zenzen leh cih ngaitsutna tawh pia kei in la, atuak kha mite ka panpih nang cih ngaitsut na tawh piakhia zaw in.

ZSM/ZAM iNFO

 


Comments
Leave a Reply