WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
New Delhi khuapi a om gambeel Zomi te'n zong tukum ZOMI NAMNI hanciam tak in abawlsam nate uh lawh cingto zel uhhi. Amun ding pen HASTSAL COMMUNITY HALL lemtheilo kha ding cih upmawhna sung pan in Pasian in hong thuim pih in hong lemthei kik aa zanni in a sum na ngawn kipia khinta hi.

Mailam ah athu a kicing zaw in ih ki zasak to zel ding a tukum ZID kalsuan zia a tomkim cing in anuai a bang in hong puak ing.NEW DELHI ZOMI KIPAWLNA PAN
2014 ZOMI INNKUAN DELHI (ZID)
President: Pu. Thah Kim
Vice : Pu. Gin Lian Mang
Secretary: Pu. Lal Tombing
Assistant: Pu. Suan Khan Do
Treasurer: Pi. Cing Khan Dim
Accountant: Pu.Khen Sian Muang2014 ZOMI WOMEN UNION (ZWU)
President : Nu. Niing Tul Mang
Vice : Nu. Dim Lun Cing
Secretary: Nu. Cingno
Assistant : Nu. Cing lun Mang
Treasurer : Nu. Cing Hau Lian
Accountant: Nu. Dal Ngaih HuaiZOMI YOUTH ASSOCATION (ZYA)
President: Tg. Hau Lam Thang
Vice : Tg. Cin Khan Lam
Secretary: Tg. Lian Khan Kap
Assistant : Tg. Gin Piang
Treasurer : Pa.J Go Za Kham
Accountant: Tg. Kam Khan TungTheihsak nop pawlkhat:

ZID pen 2001 kum pan akiphuankhia hi a, tuciang dong Topa’n hong makaih toto ahihman in ih biak Pasian min ih phat hi.

New Delhi khuapi ah gambeel Zomi te biakna pawlpi sawm kipha aa, kum dang in akinei ngei nailo pawlpi pastor sawm te ZID in ADVISOR in kikoih leh ZID STAFF kineita ahihman in vaihawmna geelna ah kilawh cing mahmah hi.

Zomi Innkuan Delhi (ZID) huang sung ah a om Zomi Women Union (ZWA) leh Zomi Youth Association (ZYA) te tawh lungsim kituak tak in gambeel Zomite’ haksatna tuamtuam te ah nasem in mapang khawm uh ahihman in etlawm in khamuan huai mahmah hi.

Zomi ni thupi SIALSAWM, KHUADO te ah zong kimawlna tuamtuam leh tuhun khangno te’ lawptheih nam tuamtuam te tawh makaih in pawi kibawl den hi.

Zomi It in note tawh nasem khawm;
(PU.THAH KIM)
ZID President


 


Comments
Leave a Reply