WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Pa Thang Khan Kim (Buansing, Tonzang) sihvui hunding zaksakna

Suahni : 06.04.1989 
Sihni : 10.02. 2014 
Vuini : 13.02. 2014 
A Pa : Khai Khan Thang 
A Nu : Cing Suan Cin 
A Beh : Buansing 
Ahun : 12:00– 02:00pm 
Amun : MRAG- Aman Puri
Pawlpi : MR-AG, Kepong
Natna : Malaria
Hanmual : Sungai Buloh 
A Khua : Tonzang

Hun uk : Pr. Sangpi (Senior Pastor) 
Hanthotna : Pr.Rev. Dr. Cin Sian Pau

Hehnep Hun Geelna

Kipat thungetna : Sia Pum (ZCF Kalang) 

Mipi lasakna : No. 1. (Jordan Gun Gei ah)

Inntek pan thugenna : Pa Lian Khan Thang

Innteek a ding thunget sakna : Sia Khaipu ( Asistant Pastor)

ZSM pan thugenna : Pa Kam Lian Mung

ZAM pan Dahpihna : Sia Joseph Tuangpu

Mangpha khakna la : Pawlpi Khangno te

Hanthotna : Rev. Dr. Cin Sian Pau

Mipi lasakna : No. 2 Nungciang in a Nopna

Hun khak thungetna : Rev. Dr. Cin Sian Pau

Nek leh Dawn a ding thungetna : Syamah Vung Khan Cing

Lei-ah Apna

Lei-ah apna leh Thupha piakna : Pr. Dr.Cin Sian Pau 
2. Mipi Lasakna : No. 4. Innpha Bel Ah

A TANGTHU TOMNO
Pa Thang Khan Kim- Tonzang khuami Pa Khai Khan Thang (Buan Sing) leh Tedim Myonee Zokhua mi Nu Cing Suan Cin (Hang vung)te tapa (3) na hi aa; 6.4.1989 in Kawlpi ah suak hi.

A Pianpih Sanggamte
(1) Pa Kap Lam Cin 
(2) Cing Huai Mang 
(3) Thang Khan Kim
(4) Go Ngaih Lun 
(5) Pau Suan KhupPa Thang Khan Kim pen Kawlpi ah Tan lang pan tanlii ciangsangkah aa Yangon ah tan 5 pang tan 10 ciang pilna.Tuakhit ciang 10.10.2010 in kawlpi aa teng lia Cing Sian Huai (Hang Vung) tawh Kawlpi ah kiteng uh aa,tanumei Lia. Cin Lawh Nuam (kum 3) leh Tapasal Tg. Thang Lian Sang nei uh aa,tun kawlpi ah teng uh hi.Tua zawhciang in Inn lam Nek leh dawn haksat na hangbek mah tawh Malaysia ah sum thalawh ding in 26.01.2014 in hongtung hi.

Hongpai na lamkal ah Gimlua kha ahihman intawntung an nezo nawnlo, Mawtaw tuang teng hang tawh a Malaria hongkipan kik leh TB zong neih ahih man in khuaphawk nawn lo a, 28.02.2014 inZoto ah Inn zong tungman nawn lo in lumsuak pah hi.

Zato ah ni 13 sung in Operation 3 vei ki bawl a,a 4 vei na a ki bawlkik sawm laitak 10.02.2014 ni zingsang 4:00am in a siampa Pasian kiangah hongciah santa hi.

LUNGDAM KOHNA

*Tuciang hongzawhpih Ih biak Pasian tung,

*A tuahsiat a kipan Zumvai,Sum leh Pai Vai, Thatang zungtang, Zoto vai khempeuh aaki pan hongbuai pih Sia Sangpi leh Sia Khai leh Pawlpi mi khempeuh tung,

* Zato ahzanhong giahpih U leh Nau, Hiang leh San mel theih khempeuh tung, 

*Han mual tan theih nading sumbei khempeuh,vai khempeuh hong van sak ZSM maikai te tung,Hehnepna hongpai pawlpi tuamtuam pan Pasian nasem Siate, Upa te, Pawlpi mite leh Kipawlna tuamtuam pan makai te tung,

*Nasep silbawl masuan nusia aa sum leh pai, tha leh ngal tawh hong uap, mipih tuipih a kuama ciat tungah LUNGDAM NA LIANPI KONGKO UH HI...


Gual a kua mahpeuh tungah kamtawh gen zawhloh lungdamna thu hih laidal tungtawn in lungdam kongko uh hi. Nasup nabai na khempeuh te uh I biak Topan’ a zah tampi’nhong thukkik sak tahen.

Tg. PUM SIAN MANG LEH A NUTSIAT SANGGAMTE


THU ZAKSAKNA

Zomi Genvai Kipawlna tawh Malaysai a om Zomi khempeuh I kizop kim theih nang leh haksa dongtuakte I vankim zawhna dingin, Zomi bup kong zawn uh hi. Mi-1, kum-1, RM10. Na sum khiat pen na zat khak kei leh lungdam huai zaw a, a zang kha-te na panpihna hi pah hi. Nang zat ding cihna tawh pia kenla, a zang ding om ahih manin pia zaw in! Thupha bawlin ki ngaihsun kawmsa-in pia zaw in.

Khua Kipawlnate leh Biakna Pawlpite in “Kizopna sum” Kum-1, RM200 ta pia kim ciat dingin kong lamen uh hi.


Kizopna Panmun Phone No
Pa Kam Lian Mung Lutangpi 016-995 6231
Tg. Khoi Sian Tuang Thuvanpi 010-286 6189
Tg. Tuangpu Outreach 016 254 4093
Pa Thaamung Outreach 016 646 5375
Tel: & Fax : 03-2142 6659
Email: zomigenvai@gmail.com 


Comments
Leave a Reply