WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture

 YANGON, Myanmar (TZN) — Suang manpha nam khat jade a kici a lian mahmah 50 tons gik khat Kachin gam ah kimu khia hi. Hih suang pen a lang lei sung ah om in a lang lei maitang tung ah dawkkhia to hi. Kawlgam galkap kumpi in a cing ding in galkap puak hi. 

Suangpen khua neu nono pan a suangzongte in a muhkhiat uh hi.   Kachin Independence Army (KIA) leh Kawlgam galkap te kimu in hih tawh kisai kihona nei ding ci hi. 

Suangpen 18 feet (5.5 meters) zai, 50 gik ding in Kachin gam suanglam thunei te in genkhia hi. Suang tawh kisai in bangci hih ding bangci bawl ding cih pen gencianna khentatna om nai lo-in kiho phot ding uh hi.  Leitung ah hih jade suang manpha te pianna a lianpen kawlgam sung ahi hi. 

 A hun zui-in a thu hong kisuah zel ding hi. TZN.

 Source: AP

 


Comments
Leave a Reply