WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi Namni tawh a kinaih mahmah in, Pasian in Zomi te khat a hi, Tg Suan Lian Tawng pen
 tukum aa Malaysia Zomi Cup ah Champion a ngah a khua Anlangh level bek hilo,
           a piankhiatna Tedim level mawkmawk zongh a hilo,
Zogam bup level zongh a hilo lai
             Kawlgam bup level mawkmawk zongh a hilo, 
USA level bek zongh a hilo 
             Leitung level giap aa,gualzawhna a ngah,

     hih i Zomi neihpa in a Pa pianna Anlangh khua leh a minam Zomi te min leitungbup ah hong lamsangto aihman in, Tg Suan Lian Tuang ( Tuangpi,mimawkmawklo Anlangh khua ) nulehpa tetung ah Zomi bup aitang in lungdam hong ko hing.

Tg Suan Lian Tuang pa pen Pa Thang Lam Tung Pau hi-in, Tedim khuapi ah nidang laipekpan in, Zomi a it luatman in, Sakollam aa, a taih innpi min pen Zogam Building a cingiat mipa khat a hihi. Hih bang in, a Pa in Zomi hong it aihman in, Pasian in zongh lamto in, a tapa in zongh Zomi mah hong it in, a magazine sung ah zongh Chin ki ci peuhmah lo in, Zomi mah ki ci ngiat hi.


Tg Suan Lian Tuang Zomi i muhkhiat

A sangkahna USA gambup aa sang hoihpenpen a hi MIT ah Cancer natna nei te , a mau natna tawh ki tuak in, Zatui piakdan ding mukhia uhi.

Hih a muhkhiat ma un, Cancer natna nei khempeuh, a natna uh nam tampi pha in, khat leh khat ki banglo uhi, a hih hang in, cancer aihnaknak leh zatui namkhat tawh a vek in, ki bawl uhi. Tua aihman in cina te in, zatui lel in, gim mahmah uhi.

A hihhang in hih i Zomi neih pa hang in, tu in Cancer natna nei te, a maunatna tawh ki tuak in, USA zato khempeuh ah,  zatui ki pia thei ta hong suak hi. 

( a manglai a a ki at khat vei ka sim ziauh hi-in, a hih kei leh zongh ki naihmahmah kha in teh. )

hiah a kicianzaw in , a photo leh a ma thu ki at na na etsak un.

http://web.mit.edu/newsoffice/2014/across-an-ocean-finding-his-dream-0221.html

 


Comments
Leave a Reply