WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
ZAT makaina tawh Thailand ah Zomi Nam Ni kibawl 

 Dear - All Zomi

February- 20.2014 ni zingsang Thai Nai 8 am pan sun nai 10 am dong Thailand Maela Camp ah ZAT makai na tawh ZCFC biak innpi ah kum 66 a cin Zomi Nam pi ni Thai gam tung ih Zomi nam bup tang in na sia tak in ki bawl hi.

1/ Hun uk - Pa Sian Khat Mung

2/ Hun Hon Na Thu Gen - Pu Paul Pau ZAT Makai.

3/ Zomi Nam Ni Pu Cin Sian Thang ZCD makai lai khak A Sim khia - Nu Man Sen ZAT.

4/ Zogam Zomi Bup a ding Thu ngen na - Nu Kang Cing - ZAT Nu mei ma kai.

5/ lungdam koh na Thu gen - Pa Gin Khan Mung - ZAT lai At Pi.

6/ Hun zawh Na lungdam koh Thu Ngen na - Pu Paul Pau

7/ Leng la te An vak na hun.

Zomi Zogam in thu pha nam kim tu leh atawn tung in ngah toto laita hen.

ZAT
Ph- +6687 2043 566

 


Comments
Leave a Reply