WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear ZCD leh Zomi it teng, Pasian in minam khat a hong bawl Zomi te e hih mah bang in Zomi tawh kal suan ding e ki pat lai tak in, Zomi te khat to na ding hong ha za mah mah tampi om a, thu leh la tuam tuam tawh Zomi te hong do do tampi tak om ci pen ei theih sa tek in.

Zomi te khang to nang hong ha za mah mah dawi lungsim nei mi pawl khat in Zomi om lo hong cih nung Pasian in ei te hong hehpih in ZCD leh ZYA te in kumpi tung a register thei khin ta hi hang. Tu in zong Zomi te ki thu tuak in 914 Zomi ki ci ding e ki cih lai tak in Zomi te khang to na ding a ha za mah mah mi pawl khat in 914 Zomi ki ci leng kawlgam tual suak mi e hi nawm kei ding hi ci in zuai(lie) 100% gen ngam om mawk hi.   Kawlgam Immigration Minister pa U Khin Yi ngit in na min nam a om nai kei leh 914 a suak ta tak in at un ci in Media ah tam vei pi ngen khin hi. Census ah a man bang in at uh, bang mah thu hong ki bawl lo ding hi ci in tamvei pi UN leh Kumpi lam pan ngen khin hi na pi Zomi te khang to na ding ha zat ci tak a hong ha za mi pawl khat in Zomi pen hong pampaih leh beisak nuam in mipi lau theih theih na ding thu man lo tampi ki gen hi.   Zomi ci bang om lo hi, 914 Zomi ki ci leng NRC card a kang (gamdang mi te let te) hong ki pia ding ci pen 1. zuai 100% (total lie) hih na thu. Zomi te mindai sak nop na leh suksiat nop na be bek a hih na thu.
2. kumpi thu tawh zong ki tuak lo hi na thu
3. Hi pen threatening (ki lau tawng sak na) hih na thu
4. Racial Abuse. Minam gen siat na hih na thu
5. Human Right tawh ki tuak lo hih na thu Democrary dan hi lo hih na thu   mipi theih ding leh mipi lau lo na ding emergency meeting sam in statement khat a mang lang in nong khah khiat nang in lung gul na lianpi tawh kong thum nuam hi.   Hi bang a thu man lo gen party te kawlgam Election Committe te tung nong complain nang uh leh UN leh Embassy te tawh na ki muh uh ciang zong lung hih mawh na thu nong na ngen ding in khong thum hi.   Tu bah ah hi bang ah thu ngen mi te kawlgam thu khun a om bang in thu hong ki bawl ding hi ci in hong tang ko le uh cin kua mah in thu man lo ngen gam nawm lo ding hi.   Lau na tawh ki uk na nuai a (Rule by fear) kum tampi a om khin sa kawlgam mi Zomi te ki hi a hih man ki lau baih mah mah a, hi bang thu man lo na sep na te thu khun tawh ki tuak (within the legal framework) in a man lang in e khak tan zawh ding ki sam mah mah ka sa hi.   Kei Australia a om ka hih na tawh ki zui in Australia a om Zomi min sia sak, genset sia mi na theih uh a om leh evidence cing tak in hong khak le un cin ken Australia kumpi tung na complain ding hing. A ki sap leh tayasuai (sue) ding hing.   Chin deih te, Tedim Chin deih te Siyin Chin dieh te Zo deih te a vek in ka it a, ka sanggam mah in ka mu hi. Mudan ki bang lo te zong ka sang thei a, a hi zong in Zomi hong gensia hong dai sak te a hih le ka sak zo kei hi. Kei ka hih leh 100% Zomi, Teizang kampau Tungdim suan ka hi hi.   A lung hih mawh Zomi te zong hong khup pih ta un.   Lung hih mawh na tawh, Mungsen
Australia 


Comments
Leave a Reply