WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 


Rev. Tun Cin Kap
General Secretary
ZBCA, USA

A tunga thu om bangin ZBCA, USA in ZBCM tungtawnin Zomi sungah
Tan 10 All subjects Distinction tawh gualzawhna hong ngahte mi khat
Kyats 10,00,000/- le Pahtawina laipi piakna
A 7 Veina ZBCM GM Meeting hun sung
11 March 2014 ni-in ZBCM compund ah kipia hi.
(Note: All-D ngah tegel pen M.B.B.S. a sin laitak uh hi a, laivuan kuan uh
ahih manun a sangkahna uh Magwe pan hong ciah thei lo uh hi. A sanggamte
in pahtawinate hong sansak uh hi.)

All-D ngah tegel:
Min : Lia Thang Biak Mawi
Pa : Vungh Suan Lian
Nu : Vung Sian Ciin
Khualui: Thalmual
Omna: Kalaymyo
Pawlpi : St Mary (RC), Kalaymyo
Roll No. : Sahkah - 225
Mark kigawm: 512 marks

Min :Lia Niang Sian Huai
Pa : Khual Kam
Nu : Dim Za Hau
Khualui: Kapteel
Omna: Kalaymyo
Pawlpi: Emmanuel Baptist Church
Roll No. : Sahkah - 157
Mark kigawm: 511 marks



Maante le Laipil Pahtawina Laipi i piak zong PDF file tawh kong khak hi.
PDF file tawh a kilaih ciang, a original bangin hong suak lian lo
hi. A taktak ah hoih mahmah hi.

I mipih Zomi sungah hi banga kithapiakna ZBCA, USA in ZBCM tungtawnin
i neih theih
pen lungdam mahmah hang.

Topa' thupha!
-- 
Lang Suan Thawn (Ka Thawn)
ZACC & Youth Secretary
ZBCM

 


Comments




Leave a Reply