WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Bishop Felix Lian Khen Thang leh Pope Francis kimuh khopna tungtawn in, itheih loh kikal in Zomite khantohzia leh khuasakzia pen imang hiam, cihnop in om hi. Leitungbup ah ukna anei RC Pawlpi pen bangbang in susia zolo in, kuamah inzong simmawh ngamlo hi. Hih thu i et ciangin, Pasian in panpih mahmah cihna kimu hi.


RC sungah Father ciang suahzawh nadingin, pilna, siamna, hoihna, phatna, khuasakzia leh khuahekzia akipan ki encik in, tua tawh Father hongsuak khia hi. Father bekbek 100 val bang a-uk pen Bishop hi a, tua Bishop khat suahkhiat zawh nadingin Gamkhat Kumpi suah zawh ding sangin haksa zaw pek cih kimu thei hi.

Zogam ah Zomi khat ahi, Bishop Felix Lian Khen Thang pen Tedim gam, Gam Ngai khuaneu khat ah suak hi. Topa Zeisu bangphial mah in khuaneu thilthel panin hongsuak a, Zomi Nam hong tawisang mipil khat ahihna hih munah kimu khia thei hi.1. Napil leh Bishop Felix Lian Khen Thang bangin pil in!
2. Thu nakhual leh Bishop Felix Lian Khen Thang bangin thukhual in.
3. Na lungduai leh Bishop Felix Lian Khen Thang bangin lungduai in.
4. Na cihtak leh Bishop Felix Lian Khen Thang bangin citak in.
5. Thu na ngaihsut leh Bishop Felix Lian Khen Thang bangin thu ngaihsun in.

Zomi ah tuibang luankhop nadingin, GZA (Global Zomi Alliance) ah makaipi 6 te' sungah khat a kihel ahi, Bishop Felix Lian Khen Thang hangin angtang ing. Topa'n thupha hong piaksak semsem tahen!


Deihsak thupuak,

Dal Sian Hung

 


Comments

Zoe
11/12/2015 20:23

Reply
lian
11/12/2015 20:28

good like

ReplyLeave a Reply