WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zogam Saaizaang khuapi khuataw ah Vanleeng tual kumpi ten ongpia ci in I ot liailiai laaitak in  Khalkha khuanawl kumpi ten nakipsak ziau uha, Pasian in lemsa khollo ahimai tam ., Vanleeng tukdaan asin mi 12 atuang Vanleeng khat zanni March 20,2014 ni in tu a aleen khiatciang kiamawk hi. Kuamah thukan luutsaklo immcip uh ahihman bangteng piang cihthu kithei zonawnlo hi.

Information by: Thang Khawm Pau

 


Comments
Leave a Reply