WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear leitung mun tuam tuam a, om ka ZoMi pih & a diak in MALAYSIA a, om te


Thuthak hilo I zakzak sa a hi hang ka.lu.g ong su.kha mahmah malaysia thu ka gelh nop a sawt mahmah leh ka hun ngah loh na te hangin tuni
24/3/2014 ni-in kong gelh khia zo pan ahihi.

A pat pan atawp dong nasim sak inla hoih na sak leh na copy in a thei ding a ki lawm te na thei or na zasak in.

A beisa hun a I zakzak sa ahi malaysia khua hun hoih loh na hang a ka lung hi mawh mahmah thu khat ong gelh khia ka hi hi abeisa kum 2000 kim pan ki pan kawlgam ah I nun takna haksak luat na hangin gam dang ki tung kheng khang a tua kawm kal ah tuni ciang dong mah MALAYSIA ah ZOMI te pen a ciah tawh a kuan tawh ki tat sat lo in ki om kheng khang kei a, tua thu sungah ki mat ki hen pen a nisim phial mah in om toto in khat veivei ciang bang pen mihing a piang tektek buang hi a, cin kei guak bang ka na ngaih sun a ka om muangin ka luankhi bang a kiat hun tam mahmah mawk hi.

Tua kawmkal mah pan in I ZOMI te anini bang phial mah in gambel in ki behlap toto zel hang a tulai tak bang pen MALAYSIA ah ZOMI a tul bang a sim phial ki om ta ahihmanin khat veivei ciang gambel ci a, hi bang a ham satna thuak a pupa theih loh sing dang gam a, lai tual leng kei guak bek na ngawn lung ngai in ka kap kha thei zel hi tua kawmkal mah pan in I ZOMI te a ki mab tawh US gam azuan tawh ong suakta tawh UN Card ong ngah tawh cih bangin lung kham na pan lung nop na cih bangin I tuak to zel a khat veivei ciang a lung dam huai a bat hang khat veivei ciang lung kham huai pi khat mah in kei mimal muhna in ka na ngaih sun kha thei zel hi.

Tua hi a, tu lamlam ciang bang pen PALIK leh RERA ci-in a ni sim phial mah in mi man ding ta ngail in motor pi tawh pai khia zawzen uh a lung kham huai zawzen hi tua PALIK LEH LAHHUAHKAH MI man thei te lau na kawmkal ah KALA MIGILO zong tam mahmah a khua sung vak na ahi zong nasep na ahi zong damiah migilo tam mahmah san lai mawk hi a lung kham huai dan a nam dang te sim loh ei ZOMI te mahmah zong migilo a tuak tam mahmah ahih manin lung kham huai ka da mahmah hi.

Tua ban ah hih palil miman thei te launa leh migilo launa kawm ah pan in kawlgam pan MALAYSIA zuan a ong pai I sangam I u I nau I ZOMI pih te lam kal ah haksak na tuak in khaemna athuak zong ki om lailai ahih manin nakpi tak in lung kham huai kasa mahmah hi tua bek hilo in lei lampan a ong pai I ZOMI te pen puaisa ten khem in sum piak kul loh in MALAY na pai nop uh leh ki ngah ci'n khem na atuak mi tampi mah na om a pawl khat te bang tua thu umin sangkah pilna sin kimlai mah leh kumpi nasep zum nasep nangawn a taisan liangin a om pawl khat om tuak a lung kham huai ka sa mahmah hi.

Tua bek tham lo in hih lai MALAYSIA Atun uh ciangin a puaisa te in hi lai ah na sangam mel thei tanau te a om hiam ci-in dong uh a, nei mah ing a cih leh tua a sanggamte PH pah in na sangam pa uh hi teng ong tung hi tua zah tawh ong tan un nong tat kei uh leh ki zuak dinghi cih bang khawngin ki om a tua kawl kal mah ah a sangam tanau neilo te bang a awk a ki zuak phial baag tampi mah om khit tuak hi tua ahih kei leh pawl khat te a puaisa te in nasep zonsak in kha sum tawm nono bek ngah sak in tua bang teng tawh amah leh amah a paina sum bei teng ki loh sak in tua aloh zawh mateng a pua lam pusuak sak theilo cih mah tawh om sak in I ZOMI te a om kha ki tam khin mahmah hi cih ka tel mahmah ta hi.

Pawl khat te bang pen UN lung gulh ngiat a apai zong ki um tuak hi pawl khat te leuleu bel mite muh na ka muh mateng cin lung kimlo liangin a pai zong ki om tuak a lung kham huai ka sa mahmah hi tua hi a, na sum bei zah leh na gim tuak tawh na lung kham na suak tak loh teng mah twh ong ki cih mang in malasia nong zuat nawn loh na ding kong deih sak na hi.

Tua hi a, UN a lung gulh te bang pen ei zomi bek hilo in namdang te zong a tampi mah malaysia ah om hi a tua teng lah ah ei zomi te mahmah bek zong ki nak tam lua in. UN ngah di.g.bang pen lamey om.lua nawnlo cileng ki khialin om kei mai ing kei mimal.muhna hi.

Tua hi a UN ngah ding.lah.lamet omlo ban ah I ngah phial zongin US or gam thum na zuat ding pen lamet ong bang pah khollo kha di.g a tua kawmkal ah palik.miman thei leh thunei te in ong man thei veve uh hi lai ahih man in a hih thei leh na pilsinna sangkah nusia liang leh na maban hoih khat nusia liang in hih malaysia zuanin o.g ki thawi dah mai in ka cih nop na hi nang I ut na ngiat ahih a leh bel nang I pai man lamsap.kei kong piak sak di g ahi kei a nang ma piak di.g a hih manin kei ko g cih theih bang mah aom tuan kei hi tua hi a, kawlgam ah nek tawm di.g neilo zah dong liang ahilo a mi.muh na bang bang muh nopna lel tawh malaysia nung tun ding pen ko g deih sak masa kei zaw hi.

Hibang thu kong gen ciangin deihsakna leh ZOMI te kong it luat na ahihmanin a kua mapeuh in ong natel siam unla, kei zong bang mah thei ka hi kei a leitung pilna lam cile hangin. ZOGAM ah zolai sang tanli ciang akah bek a nun tak na hamsat luat na hang tawh malaysia ana tung ka hi a, a mun a om ka hih na.leh kei I theihna ciang tawh leh laiat ki sin na amawk na.lia g sang cih na tawh kong hawmsawn nuam leh kong theisak.nuam ahihi.

Tua hi a tu a kong thu gen pen siam.aan hilo a theih man zong ahih tuan kei hi bangbang hi leh khuahun hoih loh na hangin ZOMU te malaysia ong tun ding ka deih sak luat man hi zaw hi.

Tua ciangin hi thu a thei ding a ki lawmpen te bangin internet a zang lua ki omlo zaw a ei gam dang a om te bek mah I hi zaw hi tua ahihman in zaksak ding or theih sak ding a ki lawm na sangam ta nau te leh na lung sim tawh aki tuak a deih sak na leh lai nat theih ding na neih leh na gen di.g aom te kiangah na gen in.


Gen khialh leh lai mal aki sam tampi tak om di.g a tua kawlkal mah pan in ka thu gen nop zong a ki sam tampi omlai ding ahiumain a kei sang a thei zaw ten ka gennop na thei lel ding na hihman un a hoih thei pen dingin nong na laksak unla hoih nasaj aom a na thukim leh na sangam tanau te na zasak sawn lecin cih kong gen nuam ka hihi.


Amun a om ka hih na leh ka tuah khak thu agen ka hih man in deih sak luat na hang hi zaw hi gen khialh a om leh ZOMI hihna leh I biak TOPAPASIAN zahtak na in ki ngai dam tek ni lu.g dam.

Lung hi mawhna leh theih sak nop na takpi tawh
Thu pulak
ThangNo
Malaysia
PH/ +60163889168
E-MAIL/llthangno2013@gmail.com

 


Comments
Leave a Reply