WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
 
Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna
Executive Council
 
Thupulakna
March 10, 2014
 
Zomi FM Radio Station Maban Pulakna
 
Leitungbup Zomi Innkuan (LZI) Kipawlna vaihawmna tawh, tuipi galkaai Zomi-te in pianna Zogam puah dingin Zomi FM Radio Station lam ding kivaihawm hi. Zomi FM Radio Station lamna dingin ma pankhopna sum leh paai kikaikhawm a, tu in sumtang $10,000 kiim kingahta ahih manin, Zogam ah nasep kipat dingin kigeel hi.
 
Zomi FM Radio Station lam ding vai a kipan thu leh la taangkona ding vaite ah, LZI Kipawlna, Executive Council (EC) pawl tang’in Zogam ah ma apang dingin “Zomi FM Radio Operations Committee” (Zomi FM Radio Tanupite) kiphutkhia hi.
 
Zomi FM Radio Operations Committee sung ah panmun len in mapang dingin anuai a muan leh suan sia/siamate, khuanu khuapate kicial hi.
 
Zomi FM Radio Operations Committee
(1)   Rev. Nang Khen Khup       : Chairman
(2)   Dr. Pau Khan Kam             : Secretary
(3)   Sianu Ngul Lam Vung         : Treasurer
(4)   Sia Nang Go Lian               : Member
(5)   Siapi Thang Kim Khai         : Member
(6)   Pu Cin Khan Lian               : Member
(7)   Pu Hang Cin Hau                : Member
 
Zomi FM Tanupite in Zomi FM Radio Station lam theihna ding phalna (Permit) hong ngenpah ding uh a, tua hun sungmah in FM Radio tawh kisai van kisam teng hong kaikhawm ding uhhi. FM Radio lam zia ding a kipan thu leh la taangko dan dingte hong geel ding uh a, LZI Kipawlna, EC pawl tung ah thu hong puak ding uhhi. LZI Kipawlna EC pawl thukimna bangin maban kizom ding hi.
 
Zogam a’ding deihsakna leh minam itna tawh Zomi FM Fund dingin sum leh paai akhia nuam, gam leh minam a it laizom u leh nau, nu leh pa, akua mahpeuh itna leh zahtakna tawh hong kimuak hi.
 
 
Executive Council
Leitungbup Zomi Innkuan Kipawlna
 
Tang’in;
 
GSKhup
President
Leitungbup Zomi Innkuan K
 
Tulsa, OK, USA
 
 


Comments
Leave a Reply