WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Tulaitak Malaysia khuahun guah zulo in, ni salua a, khua lum mahmah hi. Tui zong man takin hong piazo lo uhhi. ZCF antan thungetni Saturday ni-in guahtui hong luan kik nading antan thunget paiteng in nasiatak in kinei a, Sunday ni guah nasia takin hong zupah hi. Thungetna hong dawng Pasian min ih pahtawi hi.

Pawlkhat ten, "tua banga kituak kha thei mah hi," hong cihsan uh a, ko kahih uhleh "tua banga kituahkhak theih nading zong Pasian thu mah hi,"ka kici uhhi.
Thunget nate hong dawng ih biak Topa Pasian in minthanna ngah tawntung tahen!

Theihsakna:

Sunday nisim in ZCF pan kikhawm aciah kuamah kiman ngeilo a, ZCF pan aciah ahilo, zukham khangno pawlkhat Kotaraya ah kiman citciat uhhi. Operasi ahih manin, sum tawh kitat theih lah omlo in, apai pai himai uhhi. Kidawm siam in Pasian muang tekni.Rev. Thang Do Khen
Zomi Christian Fellowship
Kuala Lumpur, Malaysia.

 


Comments
Leave a Reply