WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Malaysia Zomi bup thu ngetkhopna ki neiding

A nihveina GZA Khawmpi pan thu khentatna khat: 

"Kum 2014 Census ah Zomi te minam lian ih suahtheih nadingin lunggulhna tawh March 28 ni in leitung bup a om Zomi khempeuh in thungetkhop ciat dingin kikhentat hi."

A nihveina GZA Khawmpi thu khensatna tawh kizui in Malaysia gamsung aom Zomi khempeuh inzong hongtungding 28 March (Friday) ni sun 1pm - 3pm kikal hunsung in ZAM Hall ah thu ngetkhopna ki ngeiding hi. Tua ahih manin Malaysia gamsung aom biakna pawlpi makai te, khua makai te leh Zomi avei akua mapeuh nongkihel nadingun zahtakna leh lametna lianpi tawh kongzawn uhhi.

Ani: 28 March 2014 (Friday)

Ahun: 1pm - 3 pm

Amun: ZAM Hall

 


Comments
Leave a Reply