WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this?Esther 4:14 
THUPATNA Tuni pan in sim ding hi leng zong Census kipat ding hong nai ta in ni guk bek in samta hi. Zomi sungah mipi in 914 Zomi kicihna ding thu atel cianna dingin asem aki piakhiate in zong Zogam bup le Kabaw Velly ah ah khua khempeuh sik in, minam itna le thuman deihna tawh gim le tawl cih omlo in a zin kawikawi laitak uhi. Leitung gam mun tuamtuam pan in zong ei minam sungah 914 Zomi kicih ding thu internet tung bang phadiak ah tulaitak thugen pi pen ahi hi. Bangzah ta in minam itna le thuman deihna kivei hiam cileng leitung bupah thuthang Malaysia MH 370 vanleng mangthu cihte Ukraine gam Crimir tuikulh Russia in zahthawh in a laksakna thute Zomi sungah kitam gen lo zah dong hi. Aihang in 914 Zomi kici tek ni cihna sangin 914 Zomi kicih khak ding adeih lo te thugen zuau khemte kinial kikin 914 Zomi kici ni sanggam aw kicihna kikupna bekbek ahi hi.


914 Zomi Deihlo Nam Nih . Ei sungpan in 914 Zomi deih lo Anti Zomi sungah en ding hi leng khennih in ki khen thei hi. Khen khatna pen 1974 khit Bo Ni Win in khat guak thuneihna tawh apiak a minam kicihna min uh pai zolo pom teta te sungpan in mipil themkhat in azuau uh hong phuak uhi, tuate thugen te a umte in 914 Zomi nial ding thu gen uhi. 1988 khit Bo Ni Win hun bei hi, amah zong 2005 kum pawl in kuamah theih loh kal teksih in, a vui ding zong a om loh tawh ganhing si paih dan phial in Yewai hanah kivui hi. Bo Ni Win in tuabang tawh avang bei, ganhing si bangin leitung hong nusiat khit hangin Zomi sungah pawl khat in Bo Ni Win piak minam cih akhua min, akampau min uh ko minam ci’n a sanggamte uh Zomi sungah zui nuam lo bek hilo, galbawllangpang in NiWin piak minam min pom tentan lai uhi. Aihang in sisan khat unau khat I hihmanin kuamah kipai thei lo hi hang.

Khen nihna kici Anti Zomi 914 deih lote pen in Census ah 914 Zomi kici leng Kawl kumpi khem thuak in, ei neihsa sila, pakik min CHIN cih min na ngawn ki tan ding hi, cihna tawh Rohanger cih lengla minam suah khak ding lung himawh uhi. Tua hang bek mah in, Zomi it lua kisa, 914 Zomi asang ngam lo thungaihsun khial kha pawl khat om hi. Kawl kumpi um lo uhi, lungmuang zolo uhi. Tuadante pen a tel ding uh in thu kigen leng 914 Zomi hong sang thei pah ding uhi.

Khen pi nih sungah zong aki hel zolo om lai hi, a tawm cik, mimal in zong akisim thei zah dongin tawm khat pen Pawite nasem hi’n Anti Zomi sungah thugen hat pen pawl uhi. Bo Ni Win piak minam min pom temtan Zomite le Kawl kumpi muang zolo Zomite sungah tua bang mite in minam vai le gam vai tawh thugen khawm in, holh thawh kawikawi uhi. Zomi sungah mikim kihelna pen ahi Siamsin Kipawlna phadiak sungah 1974 khit in apiang Bo Ni Win piak minam suahna min kemcipte, Zomi deih mahmah napi kumpi muang zolote ngaihsutna te tungah Pawite’ mizatte holh thawhna in mun nuam sa pen uhi. Ngaihsutna nih kigawm in, ki leh ki lailai sungah amkham in, ki thutuak thei lo in, dinmun kip neilo in a om lai tak uhi. Hunkhat ciaingin SISAN le THUMAN in thugen ding ahimanin hong siang kik pah lel ding hi.

Minam sungah Guza Poison Hongpia Mipilte

. Mipilte in mihingte phattuamna ding bek asem hi lo in, mihingte supna ding asem zong om hi. Mite ading deihsakna tawh thu agen uhi napi a thugen uh mite ading guza asuak Communist Pu Carl Mark le Angle cih dan zong om mawk thei hi. A thugen pen azuau ahih lam thei napi azuau phuak teitei in Germany minam bup khem zo in, leitung galpi nihna apiang sakpa thugen siam Adolf Hitler danin mipil zong om hi. Bo Ni Win piak minam kemcip le kumpi muang zolote sungah lamkhial sak ei mipilte thugente en kik leng Adolf Hitler tawh kibang zaw hi.

. Zomi om ngei lo hi, Zo bek om hi, ZNC in Zomi adingin bang sem hiam, CNF te en un, piakkhiatna tampi ong sem uhi. GZA, LZI, ZNC zuau khemna zui kei un, Zomi cih om ngei lo hi, mai lam ah zong omlo ding hi, Chin bek om hi, Zomi na deih luat uh leh Code nambat nei sa Zo ah lut ding hi aci Jeffrey Pum Pau acih khat hong om hi. Zomi na cihcih uh pen haina psycho nam khat ah kihel hi ci lailai hi .

. English mipilte thugen te etkak in mihaite pimuh dingin Manglai nengneng tawh kop pau laidep hi. Ama thugente sungah thuman khat bek om hi, khat le khat kiko loh ding a mipihte sungah agen khit akipan “Hang Khan Lian aw, Sa sung pan thaan kai ki ci pen nang ma hi tak tak tek. Taithul ciang ut,Zo ut lo.Na lai at te ka sim ciang ka cimul keail zo liaan hi”ci’n Pu Hang Khan Lian ko in a nitum in ahamham uh daipah hi.

CNP party President Zozam leuleu in Code 914 other pen Rohangya te ading hi. 914 ah na lut leh Zulei thang ah Zusa awk bangin gam mi phattuamna teng na sum ding hi ci hi. Father Go Lian in GZA cih pen Pasian nasem ding kasak leh politic bekbek hong sem ahimanin, kei thu in kapai khia hi ci hi. Tua bang mipilte in Zomi om cih thei gige ding uhi Zomi min tawh minam khat in ciaptehna kingah ding zong thei lo in om lo ding uhi, mipil mahmah te uhi cih theihte hi. Zomi ciaptehna ngah lohna ding in muhna tuamtuam tawh gen thei uhi.

. Communist Manefesto atangko Carl Mark le Angle in mizawngte ading deihsakna tawh amau muhna amau upna agen khiat uhi, lai in at uhi. Hi zah in leitung ah mihing te kikal kisiatna, zawnna, gilkial dangtakna, gal le sa kisuahna, misi tam ding sa le uh gen khia lo ding uhi. Tuni ciangin bel beibei tasam in, North Korea, Cuba, China cih bang bek ah om lai hi.

. Adolf Hitler leuleu zong pen, a zo ding ki sakha in amipihte galpi sungpah paipih hi, mite zuihna ding, upna dingin a zuau thugen siamna pilna tawh azuau bekbek gen hi. “Na Zuau Bekbek Gengen le cin, Asau Vei Ciangin Mite in Thuman sa in hong um ding uhi” cih kammal nangawn leitung hong nusiat pa hi. Tu laitak Zomi sung poison hong piate pen Adolf Hitler dan mihing hi, a theih gige uh nial suk in, amau deihna ah mipi zuihna dingin azuau uh gen hi. Chin nuai ah Zo min kipna ding le Pawite sungah party za kipnading zuau genna hi.

. Pasian in Zomite hong hehpihna tawh mipi in thuman thei zaw in anung uh zuilo ahimanin, athugente uh nausuak tung asi tawh kibang hi. A sisa in a suak cih ding hi zaw hi. Faher Go Lian bang pen 21 Feb in Mipihte 914 ah Lam Khialh Pihkei Ni cih lai hawm hong kipat hangin minam bup in 914 Zomi kici ahimanin 19 March 2014 ni GZA gensiatna lai hawm tawh khawl kik hi.

Poison Hongpia Mipilte Tom Kim Cingin Dawn Kik Saina le Theih Huai CNF Thu

. Mangkang kumpi hun laipek in Zo minam bek kiciam teh, Zomi cih om ngei lo ci tawh kisai in, . Innpi pa Pu Pum Za Mang in 1925 kum in Zolai in laibu kibawl masa khat ahi Kam Hau Upadi ah Zomi na ci hi. Leitung galpi khat lai WWI lai in Mangkangte galhuh in apai Piantit pai I cih Pu le Pate pahtawina ngah laite ah Zomi/Chin cih ki at hi. Dr Vum Son in Zo history na at hi. Zomi cih pen mangpau in genleng Zo cih pen Zo hi, ei minam min hi, mi cih pen people hi, Zopeople kici thei hi. Mangkang kumpi in Zo na ci hi. Mangkang kumpi in Zo ci cih tawh up suk ding hilo hi, tua Zo kici kammal ah kuateng huam, banggam teng huam cih dong en suak leng kitel pah hi. Tua ahimanin Dr Vum Son in zong alai atna ah Zo History na ci ziau hi. Dr Vum Son laibu en leng zong kitel hi. Hun khat lai Zogam tangthu ah tu a Zo ki cicite tam pa zolo lai uhi.

. 2014 Census ah Code 421 Zo cihte pen Mangkangte ciaptehna ah Zo cihte hilo hi, tu a Zote pen Mangkangte in Manlun mi ci’n a ciapteh sa uhi. Zomi min hong kiciapteh sakna Zo pen hong guk sak uhi’n guta mi ahi uhi. Ei sungah bel Zolak ah tengte uh aiteh Zo kici mah hi. Teizang paute zong Zolak ah nateng kha le uh Zo mah kici kha ding hi. Tuhun ciangin ko Zo bek Zomi hi ung ZNC in Zomi min agu hi ci’n tangthu sungah bangin guta pa in kei guta hi lo no guta ci’n a vanneite aleh mawh sak zawsop uhi.

. Zomi cih pen ei le ei kisapna minam min taktak hi, tua min tawh hong kisapna dingin, kumpi laibu sungah ciaptehna a kingen hi. Kum zalom, 18, 19, 20 pan in 21 hun tungta hi. Nuntakna, thutheihna, pilna, ngeinate minam dangte tawh liangko kikim in khangto mahmah ta ahimanin kum zalom 20 bei kuan pan 21 hun sungah ei le ei kisapna ei minam min taktak mah tawh hong kisap ding ki deihta hi. Ko minam min tua hi cih thu pen kingen thei hi, ei thuneihna hi, kuamah kham theih loh, nial theih loh thu hi.

. Mangkang kumpi hong ciapteh sa Zo, Dr Vum Son at Zo le Bo Ni Win hun ciang Tedim kam pau teng nam 10 val bek ahi lo Chin state ah nam 53 in kikhen thang teng ei vek in Zomi I hi hi. Legally in om nai lo cih om vet lo hi. Mangkangte hong ciaptehna Zo cih pen Zomi hi zaw hi. Ko minam min Zomi hi zaw hi cih ding bek kisam hi. Party te anei tuam omlo, Biakna pawlpite anei tuam omlo, kuamah atuam neih omlo, mikim asisa te, adam lai te, hong suak lai ding khang thakte dongin mikim in Zomi aki nei khawm hi. Ko bek Zomi hi ung, tu a 914 Zomi kicite ZNC te Zomi hilo hi aci ci aku ku te tawh zum kong mangkong kitun in tangthu tak tawh thu kinei leng Zo ki ci kha lo in, Manlun mi or E aw mi cih asuakset ding uhi.

. Ciimnuam pan kikhen in, khua thak tek gam thak tek akisat ciangin om na mun zui in, a sawtsawt ciangin kisapna hong kibang lo hi. Sihzang, Saizang, Teizang, Zo, Dim, Khuano, Thahdo cih bangin ong kipan hi. Zo cih pen Zolak ah tengte Zo kici hi, Leitung ah ei pianna minam Pu min thei Zo te le Israel te bek phial om ding hi. Israel te pianna Abraham pan in tangthute kuamah in anial theih loh dingin mun le mualte vante dongin om sitset hi. Pu Zo cih mawk pen mihing kam sung bek pan huih lak hong tawn in laidal tung bek ah om hi. A khang akhangin akigen hilo in, zanmah in aki phuak tawm khat ki ci thei hi. Zomi te Pu Zo Suan himawk leng ei vek in tangthu ah gen in nei tek ding hi hang.

. Zo min pua khempeuh Pu Zo suan himawk leh Zotung Zophei te zong om lai hi. South Africa ah Zouluu minamte zong om lai hi(President Jacob Zuuma zong Zouluu). Zotung, Zopheite in Zomi sang thei bek uhi. Pu Zo cih sangtheihna ding omlo ahimanin zuau hi. Zomi cih in ei leh ei Zomite ei kicih kuamah in ahun kipatna theilo, kua pat hiam cih zong kithei lo hi. Leitung ngeina hi. Gam thak sat USA, Australia te bek a gam minam min uh apatna thei ding hi. Leitung ah ei minam min koipan kipan hiam cih akanzo kiomlozawhi, anai pen upmawhna kizong thei bek hi.

. ZNC in lampi bawl ngeilo, antang hawm ngeilo mah hi. Gammite Galkap Sila pan Suahtakna ding, Democracy taktak Ngahna ding, Panglong Thukimna tawh kizui in Ei Neihsate Ngah Kikna ding, Minam min Taktak ahi Zomi kicihna ding cihte sem hi. 1990 kitelna pan azote le mipi deihna metang ki khiazah ki atna laidalte galkap kumpi in nial hi, eksiakna lai bek in zong zatsak lo ziau hi. 1990 kum kitel lai in party 130 val kim aphakna pan thakhat in the bet khiat bangin pary teng bei hi, them khat bek in tuni dong haksat tampi dawi havang kawm ah nasem uhi. United Nation in 1990 kitelna thukim ahimanin ZNC zong UN laibu sungah om khin hi. Zogam sungah nasem nuam NGO te adingin ZNC kisam veve hi. ZNC min adawk loh hangin NGO te nasepna dingin sum ngetna ah ZNC deihsakna aki sap simin la ding uhi. Zangkong ah American Centre le British Council ah ZNC min tawh khangno tampi sum bei lo in pilna sinsak thei hi. Mi khempeuh kah zolo in mihau te tate bek kahzawhna munte hi.

. 2010 kitelna om kik ciangin party tuamtuam ong po zengzang bek hi. 2008 Thukhun nuai ah thukhunte ah political party tawh kisai pen party te in gamdang huhna sang thei lo ding, gamdang mite in party phuan thei lo ding cihte zong kihel hi. ZNC in party nungta in mipi ading nasem nuam zaw ahimanin gamdang huhna zong masa lo, sang masa lo hi zaw ding hi. NGO nasep sem thei lo hi, aihang in ZNC thahatna Zogam ah NGO semte, semnuamte in ZNC te recommendation nei le uh gamdang ah sumngetna ah mazang mahmah kici hi.

. CNF te party hilo hi, kum 20 val gamdang mun tuamtuam pan in Chin State kawk in,thu tuamtuam tawh nungta anne te uhi. Kawlgam sung pen dawi havang kawm ah nuntakna ahimanin gamvai thu kigen ngam lo hi, a semte, agente in zong simtat simgen kul hi, gamvai nasepna cihte zong atam zaw bangmah ki lak thei lo hi. Kumpi phalna omlo in gamdang mi ki lutsak lo, internet omlo, communication haksatna gam hilai ahimanin, midangte adingin aki thei zolo, aki lut zolo pen Chin State hi.

. CNF te in kum 20 val gamdang pan Chin State gal kawk in, nasepna tawh kisai mante, video te lak kullo pah hi. Lai at ziau tawh dollor million bangzah netum khin uh hiam cih amau lo ngal athei ki om lo hi. Chinland Constitution kici aki zang thei lo Confederation System (Great Britain = England+ Scotland+ Wales)tawh ki gel Kawlgam ah zat ding Zogam Upadi 2000 kum khit pawl hong at uhi, A sum bei khempeuh EU $ Million 1.5 val ahihlam 2008 kum pawl in EU sung report te khat ah mu kha ngei ing. CNF te Zogam ah mipi hong bawl siat agamtat dan un KNU area ah takha le uh a vek un capital punishment ngah in simang khin ding uhi. Tua dan in agamta People Liberation Front kici Rakhine le Kawl kigawm kipawlna khat zong KNU in a vek in that hi, amakai U Aye Saung bek cian hi.

. 2004 lai in Pu Kam Lam Khup Chiangmai ah va pai ngei hi. Chinland Constitution Seminar tawh kituak kha hi. CNF te in ka minam bup uh thukimna om khin hi, Chin State pan 1990 kum in telcing PM te zong thukim khin uhi ci hi. Kawlgam democracy ngahna ding nasemte khempeuh le mualtung mi kipawlna kim in Chin State mi sung pan gamvai ah atheih le a zahtak pen uh Pu Chin Sian Thang bek om hi. Tua thu athei CNF te in Pu Chin Sian Thang zong thukim khin hi, na ci uhi. Minam dang makaite in man tawh kidal in CNF te muh loh in Pu Kam Lam Khup tusak uhi. Pu Kam Lam Khup in in ka pa in thu kimlo hi, zong Chinland Constitution cih za ngei lo hi ung, na up kei uh leh, tun Zangkong inn phone set in ka pa dong ding acih leh CNF te milak ah maizum tak-in amei zial kik pah uhi. ZNC gensiat hong hat san uh pen tua ni khit khauh pai tektek zaw uhi. Aizawl le Chiangmai ah Kawlgam pan khangno tampi apattah sung uh ah kihel kha Tedim kampaute khuak sungah ZNC thanemna le Zomi deih lohna muam zo uhi.

. CNF in Zogam kawk in azuau tawh a sum dongnate uh, ZNC hong gensiatna (ZNC cih pen amin bek hi,Zankong ah Putek 2 le 3 bek hi) acihte uh Zomi khangnote in 2006 khit lam Thai- Burma gamgi aki zin sim theih ciangin mite in hong gen napan ki thei kha pan hi. Zomi khangno hizah, a nung uh ah Zomi te hizah in gam le minam ading nasem cih amuh uh ciangin lamdang sa mahmah in thangah mahmah uhi.Hong nusia khin KNU ah GS Phado Manshar (Pa Shar)akipan Kawlte Dr Naing Aung dong in amau tungah CNF te thugente hong gen kik uh ahi hi. Pa Shar in no Zomite peuhmah tawh khut kilen in nasem khawm leng Kawl gal kido zo ding hi ci hi. Mi gilote suamna tawh 14 Feb 2008 hong nusiat in zong ei Zo puanten teng kawm(Zomi khangnote piak ) ahi hi.

. Pawite akuakua akipan CNF te dong patauh in, party vai ah ZNC bek hilo, biakna lam, development lam, sumbawlna lam akipan mun tuamtuam ah Zomi te thahat leh amau ankuang kitap ding patau uhi. A taktak in a ngaihsut khialhna uhi. . Kawlgam ah party vai in ZNC om hangin amau mun ngah lo hilo in, ki piakkhiatna omlo in mun deih uh ahimanin kuamah muang lo hi zaw hi. Malaysia ah ZAM hong om ciangin amau thu tawh amau deih bangin Tedim kampaute nawl khin in amau bek gam thumna apai theihna uh hun beina thu mang ngilh het lo mah ding uhi. Zomi minam min ei mite Kawlgam ah ding hi leng ki tha nem ding patau te in Malaysia ah ZAM akipan leitung mun tuamtuam ah Zomi Innkuan Kipawlna te thudot huai mahmah hi. Suahtakna, ki pumkhatna le anopna thei pah ding uhi. Zomi teng kipum khat in ei pianna bul Kawlgam ah kip khin leng, Chin, Kuki cihte bangte Zosuan khempeuh ki en zo, ki huh zo zaw lai ding hi.

. 2012 khit ciangin cikmah in Kawl galdo ngei lo, Tedim Zomite bek hong that CNF in UNFC huzap hangin Kawl Kumpi tawh lam en lo pi mah in kilemna Cease Fire angah uhi. 2007 lai in CNF te le Kawl galkap kumpi palaite Ciau ah Cease fire lak ding kimu ngei uhi. Pawite sungah thang mahmah khol in, ko Chin Amyothar Tatmadaw in cease fire la ta ding hi ung ci dep uhi. Leitung kim vel in sum zongna anak kangta, amun thak kisam ahimanin CNF makaite ut hi’n analtangte uh ut lo in heh mahmah hi. Ciau apai ding ni zan un ZRA pan Sia Piang kiangah Rupee 50,000 ap uhi. Aizawl ah CNF om teng Ko Sit Naing (Sia Piang)mintawh nitak annek pih uhi. Rupee 50,000 tak zan khat in zangzo, cileng sum bangzah nei, koi pan bangtawh koi ci ngah cihte analtangte un dong ding ahimanin gen ngam lohna tawh Sia Piang min acial uh ahi hi(Heavy Piang gen kik hi).

. Ciau ah aki muh uh ciangin CNF te deihna in Kawlgam minam dang thautawi kipawlna cease fire ala te dan in Chin State sungah thau vui thautang tawh, galkap thak tawh, sum zonna, sum donna tawh om ziahzuah nuam in ngen uhi. Galkap kumpi palaite in CNF te kiangah nong ciah nop uh leh kingah hi, uniform zong ki silh thei lua hi, thau zong ki tawi thei lua hi, mizong ki behlap thei hi, Mindat- Gangaw kikal ah gamlak zapi om hi, tuateng ah gam lak cing Taw Gawng nasem dingin om un na ci uhi. Tit-Taw nasem dingin aa om ding uh bel thangpai lua mahmah uh ahimanin kiho na lem lo hi.

. 2012 in Kawl kumpi tawh cease fire angah bilbel na thu in UNFC sung kawl kumpi khenkhap nopna hang pan hi. UNFC in Kawl kumpi tawh cease fire lakna ding vai ah kuamah tangtat thei lo ding, vekpi in la khawm ding, ki ho khawm ding cih policy nei hi. Kawl kumpi in UNFC sung kuamah kai khia zolo hi, cease fire lanuam lit dawk abang CNF a om lam thei uhi. CNF in Kawl kumpi tawh 6 Jan 2014 in Haka ah Cease Fire la hi. UNFC in member pan in hawl khiat ding bek hiziau hi. Hawl khiat lian ding ciangin CNF hawl khia leng anung ah Cease Fire lading hong om leh hawl khiat kul ta ding hi.

. “En un, CNF Dr Shwe Khar sya KNU ah Phado David Thaw om hi, Shwe Khar tua ci tat cileng a sya pa zong a sawt lo in, hong pai leuleu ding hi”ci’n CNF te UNFC pan hawl khiat ding vai kipelh hi. CNF om le om loh United Nationalities Federal Council ah bangmah ki lam dang lo hi, KNU om kei mawk leh UNFC haksa ding hi. Ethnic thautawi kipawlna sungah Kawl kumpi tawh cease fire hangin ki tel khialhna tampi piang den ahimanin, heh mahmah ta le uh thukhual na tawh thuak keikai uhi.

. 1993-1994 in KIO in cease fire alak ciangin KNU pan General Bo Mya in KIO te, tua lai NDF pan hawl khiatna lai thoh hi. Kachin te zong amin laih sak uh in, mualtung mi kawlte (taungpaw burma) ci uhi, tun Kachin mun ah Chin te hi leuleu ci uhi. Kachin te NDF tungah khasia mahmah uhi, tuni dong National Democratic Front ah lut kik nuam nawn lo uhi, tua hang mah in UNFC hong piang ahi hi. General Bo Mya zong KIO a hawl khiat khak na ki nung sik-kik mahamh ci uhi. . .

. Zomi sung theih gige ding thu ah CNF Dr Shwe Khar in 2015 ciangin Chin State, Chief of Minister a ut cih thu hi. 2012 May kha sungin Haka ah Kawl kumpi tawh anih veina akimuh hun sungin atuam in U Aung Min tungah anget thu hi. Dr Shwe Khar in 2015 ciangin Chin State ah CM ngahna ding Kawl kumpi in apiak ding ngen hi, U Aung Min in bel Dr Andrew Ngun Cung Lian pen President Thein Sein kiangah advisor sepna ding cihte Haka ah kihong thak Pyi Thawng Su Yeihta zinbuk inn pi ah nitak hun awng khat in atuam in mithum aki kup simna thu uhi. Dr Shwe Khar in tua bangin Kawlte tawliak in aom na thu CNF sungah kithei pah uhi, Southern lamte heh mahmah in na sa mahmah uhi. Dr Andrew Ngun Cung Lian in President Thein Sein kiangah Law Advisor in nasep alut ciangin CNF pan hawl khiatna lai athoh uh Mara te in na asakna uh pen Dr Shwe Khar Chin CM ngetna thusim hang zong kigawm lai hi.

. Dr Shwe Khar in tua bek tawh na khawl lo hi, U Aung Min kiangah CNF naltangteng le innkuan pih teng kigawm mi 5000 Kawl kumpi in kumsim in anvak khasum pia in thuvui thautang ahuh den ding ngen hi. Rakhine gam ah Bengali le Rakhine buaina hong om ciangin U Aung Min in Rakhine galkapte khat ahi Arakan Liberation Party (nidang Zomi te mat Khin Moe Linte)te kiangah galkap 200 zong na phak loh uh hangin , galkap 2000 ading in aki samteng kumpi in kong huh ding uhi, Rakhine State security sem khawm ni acih thu thang mahmah hi. ALP te in sang nai lo uhi, Dr Shwe Khar in ALP te na eng lua in, U Aung Min kiang anget hi, U Aung Min in ကုိေရႊခါရ္းလုပ္တာစိတ္ညစ္တယ္ na ci lel hi.

.  Cease fire lak khit ciangin gamsung kiciah thei, thu kizakna manlang, nidang banglo in Chin State thu zong gam dangpan kithei zaw ta hi, nasepna te mantak in mikim theih in sep ding cih transparency om bek hilo tourist te ki lut thei ta hi. CNF in zong nidang dan in, gamdang pan Chin State kawk in, sum dong thei nawn lo, nasepna te kisel thei nawn lo, theih sak kul ta hi. Mipi sungah piak khaitna cihte uh mitmut kulta hi, tua bek tham lo Chin State ah minthang Beng Zavom kici’na Tonzang gam thupi bawl pen uhi. Beng lokhawhna khawlna dingin gamdang huhna sum lompi aki piak lam thei uh ahimanin computer khat antang ipkhat tawh a zol kipan uhi. CNF ading supna omlo, metna bekbek apiang ding ahi hi. ZNC in tuadan lam pan sum zong het lo ding hi, beng cinna hoih loh agen leh gen mah ding hi. A zenzen in 2015 kitelna pan ZNC in MP hong nei in, kumpi thu neihna lam ah ong om le uh Zogam khantohna ding tampi hong sem thei pan ding uhi. ‘Lunglau lo aw Zogam lei aw sawt nawn lo ding’ hi.

. Father Go Lian pen guallel in atai hi zaw hi. Nidang galkap kumpi khut nuai ah aki lau mahmah lai in, Zomi sung groupmailte ah politic lam a gen thei Catholic Father khat bek cih bek hi lo, Zomi sung mahmah ah zong Kawlgam sungpan politic gim nam lai at ngam ki tam lo hi, amah leh Zangkong Khuahun U Thangboi bek phial om hi.

. Feb 21 in groupmail ah alai hawm pen minam sung kizui lo in, 914 Zomi minam bup phial in ki sang thei ta hi. A cihna ding atheih loh ciangin Census kipat ma diak in 914 Zomi aki cihlohna ding supawina in aveih hong pek ahi hi. Zomi bup le GZA gensia dikdek in apai khia cih ding hi. Tangthu ah kigen ngei ..Ngia khat in, lenggah huan khat ah lenggahte duh lua in, abawh tohtoh hangin ban zolo in, agim teh atawpna ah hih lenggahte thuk lua namsia lel ci’n paisan hi.

. A gen danin Catholic pawlpi Father te nasep tawh kituak loh cih bang GZA nasepna ah om lo hi. GZA in abeisa anasepte zong minam sung khantohna ding vive hi’n sep zawh le sep zawh nailah loh bek om ding hi. Zomi cih ei minam min man gen ding pen POLITIC bek ki ci thei lo THUMAN THUTAK genna hi. Catholic father taktak khat ahih leh nakpi tak in 914 Zomi agen asep ding hi zaw hi.

. Politic cih pen azai dan gen pak ding hi hang.. Lam khang sawllak ah na ek thak.. na zun thak zong politic hi… na zun na ek pan.. leisung ah leitang ading vitamin na lut ding… aleiteng na hoih zaw ding.. tua leitang pan lopa.. singkungte na hoih ding.. tua pan .. khua hunte hoih tuam ding..mite in nop tuampih ding.. khuahun hoih leh leitung zong khuahun man ding.. Ecology .. Global weather balance cihte bek hi lo tua leitang ah lo na kikho leh leitang hoihna tawh an hoih ding, lokhote’n an tam ngah ding, nuntak nuam ding.. lokhote nuntak nop in innkuan nop suak leh tua pan in a banban in leitung mong khat dong nuntak nopna kizom ding.. gam khangto ding.. gam khang to le gam daihna om ding. Gam khat le gam khat kilemna om den ding, Global Economic Development le Peace .. etc ….

. Catholic pawlpi politic ah kihel den lo mah hi. Mipi ading akisap mahmahna munte ah, muh theih lian leitung tangthu ah kiciamteh sungah en leng Philipine ah Dictator Macos zakia. Cheli ah Pinochi zakia, Poland ah communist system bei … etc hi…Kawlgam ah zong Zangkong Diocese Bishop Chares Bo in gam sungah gamvai tawh kisai crisis om ciangin biak inn pan mipi gamtatna ding panmun lakna ding gen thei zel hi. Lwai Kaw Diocese in zong Karenni gam ah kumpi le ethnic arm group te kikal ah mipi ading kisapna om sim in tanu akl alem tuah in panmun la den hi.

. GZA in 914 acih pen national interest kici in politic ki cih theihnang proof leng kinagh mah hi. Zomi cih minam min man kinei ding cih thu hi. Leitung bei dong generation abanban in tua thupha sang ding hi. Kawl galkap kumpi gen phadiak National Politic zong kici thei. အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး hi. Aihang in Myanmar kici .. Burma . Kawlgam ah biakna nasemte Politic nasep kikham hi. Census ah mipi in na minam min uh aman in gen uh cih kumpi in gen hi. Minam min aman in genlo te kiman ding hi.

. Census ciangin 914 Zomi kici un cih pen Kawlgam ah official in akisang politic nasep ah pa lo hi, kumpi nasep khat ahi State Building kipatna lam khat hi. Gam sung mipha zah, neihsa bangzah om cih 2010 khit democracy kumpi in atheih kul hi, tua data te nei khin leh gamsung development sepna ding strategy kician gel thei pan ding hi. GZA in Census ciangin 914 Zomi ciding acih pen official tak in kumpi nasep apuak pih hi.

. . . . . Father Go Lian in tutung Census ah Zomi te in Code 914 sanloh ding Fri, 21 Feb 2014 16:22:15 in azuau tawh a kam uhipi tawh hong pan in, 2014-03-19 13:40 GMT+08:00 in aveih hong pek in azuau tawh tai khia hi. RC Father Politic sem taktak amah bek hi. Groupmail tuamtuam neite in, father Go Lian member lutna te ah search pan check kik le uh cin bang mihing hiam cih kitel ding hi. Zawng in ama taw kheng mu lo in mi taw kheng ko cih paunak ki nei hi.

Chin National Party makai Zozam in Thutatuam Media tawh kihona ah Code 914 cih pen Rohangya te ading hi. 914 ah lutte Rohangya suak ding ci’n azuau gen hi. Zozam zuau gen theih pen lamdang lo hi. 2006 ZNC birthday bawlna Zangkong ah Biak Inn khat ah 88 Generation min tawh hong pai hi. Politic party lam ka lut ciang ZNC member kalut ding ci hi. 2007 kum Sulfron Revolution ciangin 88 Generation te avek un kiman hi. Gamdang ah atai man them khat le abucip nih bek suakta uhi. Zozam kumpi in man lo hi, 88 sungah athu kithei pah in tudong 88 generation sungah lut thei nawn lo hi. .

Zozam in 2010 kitel ciangin CNP makai hong ngah lamdang lo hi. A sawtpi pek in gamdang pusuak zel in CNF te thuhilh lamlakna va sang zel hi, CNF lampan Salai Kip kihel den pen hi. Zozam in a MP suahna ding metang apia mipite 914 Zomi cih ding pen Rohangya suak ding hi acih sanna hangin 1) Mipi in withdraw kici MP te thukhun tawh kizui in thubawl leh MP munpan dok kik thei hi. 2) Census 2014 nawngkai sakna zuau thu gen hi cih tawh thu kibawl in thong sungah ki khum thei hi.

. Census ah 914 Other pen Rohangya tading hi taktak leh Kawlgam bup ah Phungye te le kipawlna tuamtuamte makai in mipi lungphona puak kham khin ding hi. President Kumpi zakia khin ding hi. A tungah mipi sung guza asuak ding thuman lo zuauthute hong puakte thu ataktak in zong gentak lo hi. Kuamah in gen kei lenglah ei mipi te ahai hong sak lohna ding uh in, kisam lo pipi hun bei liangin aki dawng kik hi zaw hi.

Kawl Kumpi Uplohna pan Upna Piakding Census 2014


. Kawl mangpa thugen akpi in phiatnelh kici hi. 1947 kum Panglong pan in Kawlte tawh kipawl in Mangkang kumpi khut nuai pan suahtakna lak zawh tuni dong Kawl kumpi khemsa in nuntak hun tam zaw mah hi. Up huai het lo mah hi. A diakdiak in 1962-2010 dong phial Kawl galkap khut nuai ah khat guak thuneihna tawh thu khempeuh ki suk khel kito khel mah hi. 1990 kum kitelna ah telcing MP ngah ZNC in zong 1990 kum in mipi telna te anial sak kik Kawl galkap kumpi umlo sem ding hi.

. 2014 Census ah 914 pan minam min man ki gen thei hi, Kawlgam mi sitset hinapi minam min man ciaptehna nei nai lote in gen un cih kumpi in gen hi. Tuhun ZCD in a up tak het lo Kawl kumpi tungah amau upna pia kik zaw in 914 Zomi kicih ding thapia mah uhi. Minam min man tawh om nuam pen Chin State le Shan state ah tam pen hi. Bo Ni Win in Chin State in Zomi te pen minam khat sung pan minam tampi hong khen kham hi. Shan state leuleu ah minam kibang vet lo pen avek un Shan minam suak sak leuleu hi. Devided and Ruled kici hi.

. A ki it sa unaute khenkham in, unau lo kigal neihte unau suak sak hi. Minam 135 phasak in ki lemloh nading bawl hi, uk nop zaw pah hi, hi ci uk kei leng minam zui in gam 135 dong kipha ding ci hi. 2010 khit democracy kumpi ading democracy taktak tawh hileh minam 135 tawh panmun thuneihna hawm ding vangik mahmah hi.

Accountability and responsibility kici Thuneihna le Vaipuakna kiciat ding democracy system ah kisam hi. Tuamah bangin Transparency kici thuman thutak tawh nasepna zong thupi mahmah hi. Tua tegel om kei leh thanem leh koimah ah nasep tangtung zolo ding hi. Kum 50 val galkap kumpi khutnuai ah zancim mizawng gam le tualgal tam napen gam uk democracy kumpi thak ading in gamdang huhna bek hilo mipi upna zong kisam mahmah hi.

. Galkap kiukna pan democracy ki ukna ah kikhelna piangthak hun Transistional hun laitak ahih man in, thuman thutak bek hilo, Justice kici aki leh kim thu vaihawmna zong kisam lai hi. Kumpi thak lah hilai ahimanin a ki et cik mahmah laitak hi. Irrawaddy gumnak ah Tuikuangpi Sente lam khawl sakna tawh mihoih ngah kipan in gamvai nasem kimante suahtakna pia in thong ahawm sakna pan min ngah beh lai hi. Trust Building le National Reconciliation alam laitak zong ahi hang hi. Aihang in Letpatawng siksan mual vai, gullu mual vai ah kumpi min dai kik mah hi. Tua bek tham lo Bengali Rohangya vai, inn mun logam vai ah zong min hoih ngah lo hi.

. 2014 Census ah zong ki en cik khol mahmah ta mah hi. Zomi te adingin minam min ngah kik na ding lampi khat bek hongki hong masa pen ahimanin ei upna pia khia in 914 Zomi lut ding hi. Shan gam pan zong Shan ahi lo minam dangte in amau minam min tawh ciaptehna ala ding vive hi. Kawlgam ah Muslim le Hindu te sung pan zong Kawlgam ah kum 1000 val bang tangthu aneite in a minam min uh gen ding uhi. 914 ah Code nei nai lote in at ding cihna ah computer tawh kisai bangmah patauh ding omlo hi.

. Kawlgam mizawng gam ah computer zat ding cih thadah amu ngei lo zong tam mahmah lai hi. Kumpi zumpi te bek , NGO zumte, Company pite bek ah kizang zo hi. Leitung ah nasep kisapna ah kihel lua nawn lo khat ahi computer zat siam ding cih pen Kawlgam nasep sapna laite ah kimu den hi.

. Census sungin mikim innkim thudotna ah computer kizang lo lua ding hi, a khum na ah zong computer kizang masa lo ding hi, guahtui kan khalsung hilai ahimanin computer a om zongin meipai lo lai ding hi. Computer kizang le zong Code number zui in ki khum ding hi. 914 Code number khat ahi hangin minam min zui in kikhen ding hi, nasepna khempeuh kumpi zumlai ahi Kawllai tawh ahi hi. Zomi pen ZAH GUAI hi, tua kammal zang midang om vet lo hi. Census ah 914 cih ding Computer vai akipan kumpi muang zolo ihih leh monitoring ei sep tek kul ding hi. Munkim ah mikim in bang minam cih ei le ei aki cian in ciapteh sa neih kul ding hi.

Subintai pan Lengtong Hoih Ah 

. 1947 Panglong Thukimna pan in Kawlte tawh Suahtakna lakhawm Zomi tuni dong Lengtong Hoih bangin Kawl Mangpa khemsa in ki om mah hi. Tangthu sung sangin ana zaw pen Lengtong Hoih min Zomi pan in Subintai tawh kibang CHIN hong kici ta sawnsawn hi. Sisai naisan luangin galdo liang dong akullo in Census pan 914 Zomi cihna tawh minam min kingah kik ding hita hi. Tuan a ngawn minam sungah Hitler tawh kibang mipil pawl khat in hong lam khial sak nuam uhi.“Lengtong Hoih aw, census ah Subintai kici lo in 914 pan in Lengtong Hoih na kicih leh Zizabel nasuak ding hi” hong ci teitei lai uhi.

Lau kei in, patau kei in Zomi Kawl kumpi tung na upna piak ding hun hong tung laitak hi. Minam bup in 914 Zomi kici napi Kawl Mangpa in minam ciaptehna ding utlo in athu hong khel teitei ngam lo dingin ka lam en hi. 2010 kum democracy kumpi thak hong kah phet in, leitung in bang kumpi hi ding hiam, cih a et cik laitak ahi hi.

. 2011 Jan kha sungin Kawlpi ah Siamsin te in sang motor sap khang kiamna ding Kawlpi khuasung lampi khaktan in, motorte matsak in motor mah tawh Kabaw Valley a uk Dahkahsah zumpi um cih uhi. Nidang lai in agam mite lungphona om sim in ganhing beng bangin thau tawh abeng Kawl kumpi in, sangnaupangte ngetna pia pah uhi.

. 2011 Feb 20 Zomi Nam Ni in Tedim ah TYF makaite nga Welcome Second Panglong sticker hawmna hangin palikte in man uhi. A kimatna ding athu puak masa pen Tonzang ah MP telcing Hau Khan Mang naupa hi. Tedim khuazang in Sakollam pakollam palik len ki um cih hi. Tedim mualtuk ah galkap bu pa in nitak nai 9:00 in na ciah kei uh leh hong kikap ding hi cihi. Mipi in nitak nai 9:00 lap in ka makaite uh nong khah sak kei uh leh hong kihal tum ding hi ci kik uhi.


. Mipi le galkap kido ding mun tung uhi. Tedim khuazang ah datsi, diesel akipan singkhuah, suangtum, guan pek dongin kikai khawm ziahziah hi. Gamvai buaina lakah ana siapen in aki ciamteh Confrantration kici mipi lungphote le kumpi thuneite kidona Kawlte in အလုံးစုံပ်က္သုန္းေရး tung ding dinmun hi. Haka pan Chin State Chairmar lui Chin State Chief of Minister thak Pu Hung Ngai in TYF makai kimante khah kik sak ahimanin Tedim khuazan ah mipi galkap le palikte sisan luanna ding pan ki suakta khawm uhi.

Kawlgam kumpi thak in democracy acih cih bang hong suak diam ci’n leitung bup in a et cik laitak un Zomi te in Kawl kumpi democracy NIH vei ki tona CHALLENGE khin hi. A nih vei in Zomi te in gualzawhna ngah in Kawl kumpi in zong min hoih ngah hi. 1962 khit akipan Kawlgam ah mipi lungphona om khempeuh pan amasa pen mipi gualzawhna hi ci’n kiciamteh hi. Daw Aung San Su Kyi in zong Zangkong ah NLD member te kiangah Zomi te etteh un ci’n thuhilh hi kici hi.

Tedim ah khuazang bup Tedim khuami te le Kawlpi ah Siamsinte hih lai pin pahtawina le zahtak na I pia hi. Zomi te in a thum veina Kawl kumpi Democracy a to ding hi ta hi hang. Esther Laisiangtho hun lai in kumpi khat bek om hi. Tuhun ciangin mipi thuneihna hun ahimanin mikim in kumpite mah kibang hi. A diakdiak in minam min khensatna pia ding pen Bo Ni Win hi lo in, democracy hun ah mikim thuneihna tawh ahimanin kumpi inn sungah dinmun ah na om gige hi.

Census ah 914 Zomi kicih ding minam bup in kithu kim khin hi. Census ah Minam bup in minam min ki gensa gige hong ki lumlehna om leh Zomi te in bangsem ding cih Zomi te bek ahilo Nipidaw in nih vei tuak khin a himanin thei khin hi. Census result hong kitheih ciangin Zomi cih minam min thak Kawlgam ah ong ki behlap ding pen Zomi te gualzawh na bek hilo in, Kawl kumpi democracy ki ukna thak gualzawhna zong hi ta hen ci’n Topa Pasian Tungah Thu i Ngen Hi! Amen.

Hih kumpi inn na tun’na pen hih bang hun-a mah dinga tung na hih mel zong kua’n thei ahi hiam? . Esther 4:14 
Note: mi nam sungah them khat in 4xx CHIN ah tai ding khensatna om ahimanin a tawmno khat hi lel ding ahih manin Zomi sungah kiamtuam lo ahimanin 914 Zomi ciding minam bup aki ci hi.


Itna tawh Kim Tuang

00:15 AM 25March 2014

kimtuang@siamsin.org

 


Comments
Leave a Reply