WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Rev. Nang Sawm Piang (Principal, Tedim Christian College) in 17 May 2014 a ki bawl A 64 Veian Trinity Theological College Graduation Pawipi pan in mipi mai leh Pasian mai ah Doctor of Theology gual zawhna hong la thei a hih man in Zomi Innkuan (Singapore) in nakpi in ki angtang pih mahmah hi.

Dr. Piang pen 2008 kum in Trinity Theological College ah sang kah ki pan in tua a kipan in ZIS nasepna te leh biak piakna te ah hong makaih in a pil ban ah minam leh Pasian a it mahmah makai hoih khat a hihi. Zomi te in Dr. Piang bang mipil tampi i deih hi.

Tedim Christian College ah tu laitak in sang siapi (principal) a sep ban ah a sawt lo in zong Bible Society of Myanmar ah consultant (part-time) in nasem thei ding a hih man in zong Zomi te sung bek hi lo in Myanmar level ah zong thu dotpi khat hong suak a Pasian hoihna i phat toto hi.

A zi leh a tate thum tawh tu laitak in Yangon ah teng uh hi. 
Rev. Dr. Nang Sawm Piang gual zawhna puanpi tawh


Bangalore, India ah March 29, 2014 in kum 105 a pha Indian Institute of Science (IISc) in a sang naupang te a khat veina Convocation (nidang in nei ngei lo uh) piakna ah 
Tg. Chinkhanlun Guite in Doctor of Philosophy (Physics) hong la thei a hih man in Zomi Innkuan (Singapore) in nakpi tak in ki lungdam pih hi. IISc ngeina convocation om ngei lo a hih ban ah tutung nangawn in zong kua mah in puantual pi silh se lo uh hi. (see photo)

Dr. Lun  2013 kum in Singapore, Asia leh leitung ah university hoih khat a ki thei Nanyang Technological University ah Research Fellow in panmun hong nei in tua a kipan in ZIS nasepna leh a diakdiak in khangno lamah hong makaih in hong pantah mipil, minam leh Pasian a it khangno khat a hihi. Minam a ding leh Pasian a ding a hih nak leh a Dr. Piang mah bang in a hun neih sunsun a eu den khat hi a Zomi te a ding in thupha a hihi. A mah pen tangval lai khat zong a hi a a angkawi ding thu a ngenngen khat hi.
Dr. Chinkhanlun Guite (Gual nunung veilam pan a nihna) gual zawhna ngahna lim


Lungdam leh angtangpihna tawh,


Executive Committee
Zomi Innkuan (Singapore)
 


Comments
Leave a Reply