WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Rev. Khoi Lam Thang gen tawm hong hawmsawm ing,
Neihna tawh ki zui in letsong pia in!
Neuno cik a hi zongin lungdam mah mah uhhi.
Mangngilh lo in gengen uhhi.


Nute adam sungin i piak theih te suangmanpha sangin manpha zaw a,
A om nawn loh ciangin kipia thei nawn lo hi.
Nute tungah ih lungdamna kam in gen khin zo lo ding hi hang.
I neihsa in lak khin zo ngei lo ding hi hang.
A taktak in Nute in ih kamsiam hong lamen masa lo hi.
I letsong lunggulh masa lo hi.

Ads by SuperLyricsAd Options


Muanhuai tak a ih nuntak ding hong ngak gige hi.
A khanggui a zom ding ih hih lam phawk gige hi.
A kum uh tam deuhdeuh tate tungah hong ki nga deuhdeuh uh hi.
Tua ahih manin ih nuntakna tawh Nute tungah lungdam ko ni.

Nute’ theihin hi ta leh a theih loh in hi ta leh,
Nute’ muhin hi ta leh a muh loh in hi ta leh,
Nute’ dam lai hi ta leh a sih khit ciang hi ta leh,
Nute’ tawh i om khop ciang hi ta lehi kigamlat ciang hi ta leh
Nute’ lunggimsak ding nuntakziate pelin,Nute’ lungkimsak ding
nuntakziate nei-in,Sih dong nuntak sawm ciat ni!

Ken zong tawm,

Prov. 23:22, Listen to your father, who gave you life,
and do not despise your mother when she is old.
Na pianna na Pa thungai inla,
na Nu a teek ciangin simmawh bawl kei in!
A pa a kithei lo ta tampi om a,
A nu aki thei lo naupang tano om lo hi.


Ih tel theih na dingin:-
Zawlta a pa a ki thei zo lo tampi om mah ta leh,
A nu ki thei lo a suak cih bang om lo hi.
Mipil ten itna thu research a bawl na uh ah:-


1. Zusa khat, a gal ah an lim tuak mah mah koih in a gimnam zasak uh.
Zusa ii tot ding lampi pen sing khau tung hi in a pai leh si ding,
Zusa pen a gil kial lua in pai a 1/3 ciang bek tung in ki leh kik hi.
Datlaih(Electric shock) hi.


2. Zusa a pa khat, a gal ah zusa a nu khat koih, a pa ii lunggulh ding
zusa nungak khat ci pak ni, zusa a pa zong tua sikkhau tungah pai aa a
lang 1/2 a tun ciang ki leh kik hi.


3. Zusa a pii (Nonei) khat, a ta a gal ah koih uh a, hamsak sak hi.
Zusa api (a nu) in a zak ciangin tua sikkhau tung tawn in delh pah hi.
Datlaih( Electric shock) mah taleh pai tei tei a, 2/3 a tung ciangin si hi.

Ih gennop na ah a sih dongin a ta( a no) a dingin pai hi. Nute itna
pen leitungah a lian pen in ciamteh uh hi.

Tua ahih manin Nute itna pen sang takpi, liantakpi a, tehpih ding om lo hi.
Thuh kik theih loh aa, laksak theih loh hi, itna tawh, kamneem tawh,
lungdam ih koh ding pen a dam sungun ih hih theih sunsun hi.
Mite in na Nu pen gilo, thusia deih, zulhzau, gina lo ci kha mah
inteh, "nang a dingin Nu a hihna tai thei tuan lo hi" it ve ve in!

Deihsakna tawh,
Zogam Mungpi

 


Comments
Leave a Reply