WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Thoh Theipah Diam?

Khatvei lai in Mangkang mi hau mahmah khat a ci ong na lua in ong si mawk hi. A sihma in a lunghih mawh penpen in a neihsa te a sum te ahihi. Lungheinei mahmah ahih man in, a zi kiang ah I sum te bang cihding I hiam, tua mahmah ka ngaihsut teh ka sih ding kiphal nai keng ci hi.U aw, lunghi mawh kei o nahan kuang sung ah ong pua sak ning. Bangzah na keng nuam a a cih leh tua mi haupa lungkim mahmah pah pong lel in a ki puak sak ding zah ki gen uh hi.A sawtlo in ongsi peetmah a, a zi in, sigal te tampi mai ah hi bang in tamlo hi. “ U aw, na lunghih mawh mawh sum leh pai te zong na cih bang mah in ong guan sak ingh, lunghei nei lo tak in na pai in maw” a cih leh aking ah alawm nupi khat in,lunghih mawh a hih man in huau sim in, “sum tua zahzah han kuang sung ah guang na hia? Koi bang in pua sak na hia ci in na dong kekkek se hi.A man zong alawmnu bil gei ah huau kik in,” lawm aw, haksa peuh mah lo dollar tei thum khawng a check a, akuang sung ah a ma min tawh ka guan sak hi” ci in, lungnop tuak mahmah hi. Thohthei pah diam?Laredo First AG ah Pastor Oscar thuhilhna pan ka lak hi.Zamnu
Lanredo, Taxas, USA.

 


Comments
Leave a Reply