WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
ZIUSA Genvai Thupulakna: Nu Tual Lun Cing kivuina sum kipuak ding


Zomi Innkuan USA
ExecutiveCommittee

Thupulakna: ZIUSA Genvai
May 26, 2014
Mual hong liapsan Nu Tual Lun Cing luangphamna/kivuina ding vai
Georgia State, Atlanta khuapi a teng, ZIUSA EC panmunlenlui Pa Thang Suan Gin (Samte) zi, Nu Tual Lun Cing (Cingboih) in damlohna hang tawh May 23, 2014 ni in mual hong liapsanta hi.

Nu Tual Lun Cing pen Zomi Innkuan USA Genvai Thukhun zui in, Genvai sumte kician takin ahong khia, Kivuina Sum angah ding a kilawm Zomi Innkuan Atlanta kipawlna Pawlmi khat ahi hi.Nu Tual Lun Cing pen Genvai Sumte ahong puak laitak in adamlo khat ahih manin, ZIUSA Genvai Thukhun zui in a kiciangtan Kivuina Sum phazah a lang (50%) tawh a luang a kipham ding hi. Tu laitak in, Kivuina Sum bukim pen $10,000 hi a, a lang (50%) pen $5,000 (Tul Nga) ahi hi.

Tua ahih manin, Zomi Innkuan USA kipawlna in Nu Tual Lun Cing luang phamna/kivuina dingin ZIUSA Genvai Sumte sung pan $5,00.00 kipiakhia ding hi.


Executive Committee
Zomi Innkuan USA, Inc.

Tulsa, OK

USA

 


Comments
Leave a Reply