WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear Zomi pihte,

Zomi a ka pian khaak kisiik tak ingei maw ka cih hun om ngeilo a Zomi a kapian ka angtang mahmah hi. Ka Zomi pih khat lamkal ah kong muh ciang ka lungnuam in ka angtang mahmah hi. Zomi ka hih pen cik mah hunin ka phun ngei kei a a phunphun ten zong a minam alaih thei ding hituanlo hi.


UN zum ah zani card renew dingin ka innkuan un kapai uh hi. UN zum a kamlet ka theih sunsun Sia Kamtawng bek hi'n aman lah nasem nawnlo hi. Kei zong Zomi a om tammaw kamlet ci'n ka zawnzawn leh ka muvat kei hi. Ei sangin Khalkha, Falam lamte na hizaw uh a ka lungsim ah kamlette Zomi bekbek hileh nuam taktak in ciai maw ci'n ka ngaih sunsun hi. Ei Zomi sungah zong Mikang pau thei tam mahmah i hihmanin pau theite ong kipia khia zo leh lunggulh huai mahmah kasa hi.

Ei Zomi sungah zong Kawlpau theilo tampi tak om i hihmanin Zomi kamlet tampi kisamlai kasa hi. Khat vei lawmte khat RSC kisam in Kawlpau tawh kihopih in aman lah tel mello in kei ong hosak a ka hopih hi. Department khat ah Zomi khat tek in sem theileng UN vai khempeuh ah senpy mahmah ding hi.UN zum ah ka theih khialh ahih leh ong maisak unla kamlet Zomi tawm sa ing. Mikang pau siam khat hileng ka Zomi pihte kong huh nuam mahmah hi. Mikang pau siam laisiamte ong kipan khia un makaih ding Zomi pih tampi tak in ong ngaak lai hi. Na pilnate uh hong zangh khia ziahziah ta un.

Zomi ka hi hi.
Suanno
Malaysia
HP:017-6402338
http://zamsuanlangh.blogspot.com/

Nothing is impossible

 


Comments
Leave a Reply