WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi Pih teng

         Malaysia pai te ki dawm un Mi ki zuak tam mahmah hi.
         Kawlpi pan sum bei a pai sak uh inMalaysia pan kha 4 sung na sem leh loh khin zo hi ahih uh hangin a kam pha te tua ci thei mah hi      A kam sia bel Malay a tun ciang Rm 2500, 3000, 4000, 5000 cih dan in ki tan sak uhhi.    A ki tan zolo te ki zuak hi,  tua man in tuni dong a mangthang  a hing man mi tampi om ta hi.
    Tulai takin Puai sa te khut sungah a tam zaw Tahan Kalaymyo pan a i sang Zomi tangval te tampen hi cih ki za hi.
    Tahan lam a Mihing puai sa , Malay puai sa te Palik te kiang gen unla man sak un.
Deih sakna tawh
Lian Thang
 


Comments
Leave a Reply