WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
A.Mipi te tawh khut kilen aa, Khantoh nading thusin kinei

July 21-23, 2014 sung TYF leh PWN ( Public Welfere Network )te khut kilen khawm in 9:00 am pan 4:00 pm dong TBA hall ah ni thum sung thusin na ah kinei cih thu kiza hi.Hih thusin na ah 2008 thukhun etphat na, Pianpih hamphat na , mipi thuneih na .etc cihte ki hilh hi. Thusin na ah hongpai pen mi 100 bang kipha in tha kingah mahmah hi. Hih a kah teng lak pan mi 30 kitel ding aa nithum sung thusin na kineih pih kik ding hi. Hih mi 30y te a man ciang in 15 kitel to kik lai ding hicih thu Thuhilh siate tungpan in kiza sawn hi.

B. Kalaymyo ah Federal vai ki khaktan nuam sese. Kalaymyo ah gam ki ukna vai tawh kipawl Federal vai 21-23 July 2014 in holiim na kibawl pen phalna omlo ci in Palik te in khak tan sese cih Pu Zam Thuam tungpan thu thang khia hi. Pu Zam Tuam pen Federal vai holiimna ah mapang khat ahihna kithei khia hi. Kalaymyo khuapi uk thu neih na pan in Federal kikhak lo hi. Ahih hang hibang holiim nading phalna ngahlo ahih man in ci sese tawh mawh zong hi. Hibang thu khaktan na Federal vai in Pu Ceu Bik Tawng zong nasin so leuleu in lungtang kinuai velvel leuleu hi.

C. Cidamna asin ngeilo Pu Hung Ngai in Dr te thu hilh. Cidamna leh kikep siamna asin ngeilo Pu Hung Ngai in Chin state ah zato leh cidamna nasem Dr & Nurse te 22 July 2014 in Hakha khuapi Capital Hall ah thuhilh na nei miaumiau a, State ading in Cidamna ah’ vaiding Dr Seo Lwin Gein in nuihsan hiuhiau kicihi. Cidamna tawh kipawl Hakha, Thantlang, Falam, Tedim, Tonzang ah taangmi palai behlap ding thu phuang khia hi. Bangzah koih ding bang hun anunung hiding gen cian na nei lo ahih man in ataktak ahi ding hiam? Pu Ngai aw mipi in cih san kicihi.

Hau Thang

 


Comments
Leave a Reply