WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Azah taak huai FZI akua maciat,

Mi mal kim adam kim tek ding in hong lam en ing.
Ih ngak lah mah mah ahi Sia nu Cing San ei Florida
hong tung ta ei guai, a sawt lo in ei tawh hun nuam mah mah
zang khawm ding hi hang ei, mi mal kim ki man sak aa ih ki 
hel kim tek nang in hong za sak ing, a thei kha lo ih lawm te 
a om leh gen sawn tek ni ei.

A ni        08/14/ 2014 ( Thursday )
Ahun      7:00 pm - 11:00 pm
Amun     First Burmese Christian Church
               Te ki khop na mun ( Sia Meng Pu te ki khop na )

A pai khem peuh vai mim ciim leh za san lim mah mah ki vaak deng hi,
7:00 pm in an nek ki pan ding hi.

Ki mu ni ei'

Lung dam,

FZI Gs
 


Comments
Leave a Reply