WWW.TUNGZANGNEWS.COM

Sihkohna

09/07/2014

0 Comments

 
Kong Zomi Pihte,

                          Pa Thawn Za Kham (Dopmul) leh Nu Ngai Hen Niang te sung pan aa piang, Unau sawm(10) sungpan a u nihna a hi Dr. Mercy Man Khan Niang in September 06,2014 nitak 10:10 PM (EST) in Dekalb Medical Center, Atlanta , GA pan a it mahmah, a angkawi Dr. Joseph Zam Khan Thang,  a U a nau, a mipihte leh a khuapihte ong nusia in i Pa Pasian kiangah ong ciah san hi.

Suahni   : December,21,1953
Pianna   : Kahgen
Khanna  : Lawibual
Tenna    : Atlanta,GA
Sihni      : September 06,2014

sihvui vai ding leh hungeel nate a hun zui-in ong kiza sak toto ding hi.

Sianu ong nusiatna tawh kisai a hi zongin a kicing zaw aa thei nuamte'n a nuai aa te ah ki contact thei hi.

1. Pa Zen Khat Suan
    3645 Indian Creek Way #C
    Clarkston,GA 30021
    Phone: (404)629-7517
    Email : sunmang2014@gmail.com

2. Pa Ma Mung
    1000 Montreal Rd #2S
    Clarkston,GA 30021
    Phone: (678)668-6754
    Email : vngaihmung@gmail.com


Zomi Innkuan Atlanta tangin,

Tg. Pau Khan Kam
Media Dept. of Zomi Innkuan ATlanta.__._,_.___
 


Comments
Leave a Reply