WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Tulaai leitung Thuthang Tuamtuam Updates September 24,2014
·      Zomi khangno sung ah mitei velvel akigen Tedim khuapi a om Tuiphum laaisiangtho saang Siapi Rev Dr Pau Suan Kam in US gam hawhtheihnading Visa September 24, 2014 ni in ngahta a, asawtlo in Portland, OR ongtung tadinga, Leitung a Laisiangtho siam mi minthang tuamtuam tetawh tawlkhat sung thukikupna neiding uhhi. Tua thukikupna amanciang US gamsung vaak kawikawi ding hi.
·      ZOMI IT TENG; September 22, ni 1---3 pm, hun in Zomi inn kuan USA pan makai pi Pu Go Sawm Khup,Pu Dr.Do Khup,Pu lian Pu leh kei mah Gin Kam Lian te  World Conference on Indegenous peoples Roundtable ah va ki hel thei ung tua lai mun ah CNF makai Pu Sui Khar zong ong kah in,kei ong muh teh lamdang sa mahmah hi.Ken zong (1) CNF ten 2015 ki telna lut ding maw, (2)Tedim gam ah mun leh mual te ngen in hotel lam ding cih leh (3) Tedim gam ah Zum honna vai ong ngaih sun kik un mailam ah minam sung nawng kai na om thei ding cih thu gen pih ing,(1) 2015-kum ading party phuan in ki telna lut sawm kei ung (2)Hotel lam ding vai pen sum nei company te lung gulhna hi in inn tek mipi thu kimna a om kei leh company ten ong sem lo ding ci hi. (3) Hi vai pen kikum pha mahmah ni ci in ong dawng hi.

·      September 22, 9---12 pm hun in, ko teng mi 4 mah CR 4 GAB room ah miting kah thei ung UN ,G/S Van Kim Mong in thu genna ong nei in gam tuamtuam pan zong minam tuamtuam ten thu genna nei uhi.Mai lam ah Zomi leh Zogam a ding NGO/INGO te tawh sep theih ding thu tampi kimu khia zo hi. 

·      Zomi ten UNO dong ah thu ki lel thei ta a hih man in Zomi Inn Kuan USA ki pawlna te han ciamna thupi semsem in,Zomi te a ding tangthu thak ong bawl khia zo uhi. Topa in Zomi te ong lamsang ta hi.  Pu Gin Kamlian
·      US leh Arab gam 5 te in Monday September 22-23 ni in Syria gamsung a om IS migilo te phualpi teng Bomb akhiatkawikawina hang in IS migilo gaalkaap atawmpeen 80 si in asuknop na munteng lianmah uh siit neilo in nuaizankha ci in Pentagon thusapi Rear Adm John Kirby in September 24, 2014 ni in agenban ah IS te cimangdong doding hileeng kum 1 bang kaaitheiding cin genbeh hi. President Obama in IS te adopih Arab gam 5 tetung alungdam mahmah nathu leh akipan pan ahihna thu  September 24, 2014 gen phuakphuak a, Secretary of state John Kerry in leitung gam 50 in IS dokhopding thukimna neikhin a gam 6 bek in akidopan beidawn cileeng ci in nui buahbuah hi. IS do ziading UK parliament ah September 26 ni in khensatding uha, Dutch gamten zong F-16  gaalvanleeng 4 puakding le puaklohding September 24, 2014 tuni in khentat tading uhhi. September 23-24 zan in US Central command te thupikana tawh Turkey gamgi a om Kobane khuapi vanlamtawh zial uha, IS te gaaldona mawtaw 8 leh gaalkaap 20 kiim golum leuleu uhhi.

·      Hih Syria gam sung aom IS migilo te do theihnading in President Obama in UN,US Congress phalna laselo a Syria gam ten huhna anget cihlah hituanlo napi President Obama in ama thutawh IS nasiatak in adona thu UN General Assembly ah September 24, 2014 ni in genkhiatna neiding ahihman tu in New York UN zumpi ah kivei ziahziah ta uhhi.

Lungdam mahmah

Thang Khawm Pauzomi

 


Comments
Leave a Reply