WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Leitung bup aa om kong it ka Zomi pih teng aw nong damkim uh hiam?
           Tu sung teng in leitung bup aa om Zomi khempeuh in ii Zo ngeina ahi Khuado pawi kibawl khengkhang tek thei ahih man in ii biak Topa Pasian tung ah lungdam ii ko hi.Ko Korea aa om Zomi te in zong 19.10.2014 ni in Khuado pawi nasia tak in ka na bawl thei uh aa nuam kasa mahmah uh hi.
             
            Zomi Innkuan Korea in 2012 kum aa kipan Khuado pawi ni aa ka neih den uh ahi Zogam Zomi aa ding piakkhiatna [Fund Raising ] tukum in zong ka na bawl thei uh hi.Ka mapan nasa uh hih bang dan teng ahi hi.

1. 2012 kum Khuado ni in Tedim myo ki bulphuh in fund raise nakhat kibawl in 541000 W kingah aa Tedim khuasung ah Convex Mirror [5 ] kithuah zo hi. [ kipat tung kum hi in aki bing sawm ahih man in hihzah bek kingah ahi hi.]

2. 2013 kum Khuado ni in Zogam FM Station aa ding fund raise na kinei kik aa 1860000 W [ dollar 1688 ] kingah aa Leitungbup Zomi Innkuan phualpi USA ah kikhak khin hi.

3. 2014.10.19 ni Khuado ni in Tonzang khua kibulphuh in fund raise nakhat kinei kik leuleu aa 2805000 W kingah hi.Tonzang Zato innpi ah Oxygen bung [1 ],Zato innpi mah ah Emergency aa zat theih ding Meiset [1 ] , Tonzang tan sawm sang innpi ah laipei na RISO setpi [1 ] tua teng lei zawh nading akicing in kingah zo ahih man in apiakhia mimal kim ii biak Topa Pasian in akamciam sa om mah bang in Thupha namkim hong pia kim ciat tahen. Mai lam ah apiakhia te ii min list tawh kong suaksak beh lai ding hi. Lungdam.

It-na sung ah,
Zogam leh Zomi aa ding note tawh mapangkhop nuam asa,
Khai Pu,
Secretary,
Zomi Innkuan Korea.

 


Comments
Leave a Reply