WWW.TUNGZANGNEWS.COM

DAHPIHNA

01/06/2015

0 Comments

 
DAHPIHNA

Dated: 6 January 2015

 

Singapore a om Nu Go Ngaih Man’ pianna nu Pi Kim Zam (87) in 3 Jan 2015 nitak in Tedim khuapi pan in hong nusia a hih man inZomi Innkuan (Singapore) dahpihna i pulak hi.

Tun hun ciang in Zomi te sung ah Pi Kim Zam bang in a khansau pi/pu tam nein awn lo i hihna tawh kizui in a ma hong nusiatna in i khuapi a ding pi khat a kisum a hihi. Pi Kim Zam pen 6 January 6, 2015 nitak nai 2 pm (Myanmar hun) in ki vui ding a hihi.

Nu Go Man leh a dah a kap khempeuh tung ah Pasian kiang pan hong pai hehnepna kicing hong tung tahen. Amen.

Sd/-

(Dr. HAU ZA CIN SUANTE)

President

Zomi Innkuan (Singapore)

Sd/-

(PA KHUP KHAWM MUNG)

Secretary

Zomi Innkuan (Singapore)

 


Comments
Leave a Reply