WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi te Topa'n thupha ong pia in,mi gam mi lei ah nun tak khua sak zon zia a tuamtuam ki nei ciat hi.Tu in zong Ibiak Pasian huh na tawh USA gam Oklahoma State,Tulsa khua pi ah Tungzang khua mi Pa.Thang Zel Lal@ Pa Lal leh Nu. Cing San No @ Nusan te inn kuan in zong New Asia Buffet sai Junly 12,2012 in ong hong ta ding uh a hih man in Zomi te a kua maciat ang tang in i ki pak pih mahmah hi.Tulsa khua sung ah Zomi tampi tak ki teng in,Kawlgam pan ong pai van zuak na sai zong thum leh 4 bang om ta hi.Kawlgam,Zogam van i deih deih te zong ki ngah ziahziah in lung dam huai mahmah hi.Tu ciangciang Tulsa khuapi sung ah hih dan Zomi te neih naduh zahnek theih na, Ansai pi pen hih New Asia Buffet sai a khat na hi pan hi.July 12,2012 ni Zingsang nai 10:30am hun in FGATulsa Pawlpi kem sia te a hi Rev.Vung Za Niang,Rev.Pau Khan Mung leh Pastor.Bu Kai te in Pasian tung ah lungdam koh na leh apna neih sak ding a,tua khit a ki pan an asung a ki zuak bangbang nek ziahziah theih ding in hi pah hi.
Sun anpen 10:30am -4:00pm hi ding a,Nitak an pen 4:00pm-9:30pm dong hi in,Sun an pen Naupang te $3.49 hi in Ulianpi cingsa te $5.99 tawh deih zahzah ki ne thei ding hi.Sun an atun nuam te ading in $7.49 hi ding hi.Nitak an pen Ulian pi cing sa te $7.99 hi in Naupang te $4.49 hi-in a tun nuam te ading in $9.99 hi ding hi.Kal khat in ni 7 sung sai ki hong den ding hi.
Aki ngah thei ding Sate:New Asia Stewed Pork,New Asia Stewed Chicken,Kung Pao Chicken,Stirred Fried Pork Liver,Chicken Curry with Potatatoes,fried Whole Chicken,fried tiger Shrimp,Yunnan Flavor Tilapia leh Dried Baby Shrimp With Tomatoes tau teng ki ngah ding hi.
Meh teh mehgah: Vegetables Combo,fried Mushroom,Eggplant Curry,Patoto withGreen Beans Fried,Green Leafs Fried,Cabbage with Tomatoes,Potato with An Zo teh leh Broccoli with Tomatoes cih te ki ngah ding hi.
Noodles: New Asia Fried Noodles,Fried Bean Vermicelli,Shan noodle soup with Chicken,vietnames noodle soup with beef leh Burmese Vermcicelli....cih te ki ngah thei dinghi.
Soup: Thai Tom Yum Soup,Swam Tang Soup,Potatoes with Swamtang Soup,Swam Tang with Chicken Bone Soup,Red bean Soup,Cabbage Sweet and Sour Soup leh Shan Green leaf Soup te ki ngah ding hi.
Eggs: Steamed Egges,Egg with Tomato Curry leh Fried eggs with Tomatoes Onions cih te ki ngah ding hi.
Rice:Steamed Rice, Fried Rice with Chicken,Fried Rice with Vegetables leh Biryani Rice with Chicken cih dan te ki ngah ding hi.Tua bek tham lo in Shushi zong anamnam in ki ngahding hi.
Menu pen tam lua mahmah a hih man in a vek in ong ki suak sak zo lo hi.Buffet Sai khat a ki hon nak leh a tam zaw pen nek theih ding tam mahmah cih ding hi.
Thu hoih khat ah Tulsa World thu thang ki zak na ah zong ki suak sak in July 13,2012 pan ni 7 sung tua News paper tung ah Coupon card ngah te tua Coupon tawh New Asia Buffet sai ah pai pih leh nek khat ai amawk na in kipia ding a,a hi zong in Minih a hih kei leh ki ngah tuan lo dinghi.Cih nop na ah mi niha hih leh khat ai taang ki map ding cih nahi.Mawtaw khawl nang zong nuam mahmah ahih man in Zomi akua ma peuh in,tha va pia ciat ni.
Topa'n hih sai thupha ong piaksak in Zomi tesung bek hi lo Mangkang Mang Vom te lak ah ong lam to semsem lai ta hen.

Address: 6946 S Lewis Ave, Tulsa,Ok 74136
Phone:918-794 8882 
 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang World News

    All