WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomite mikang pau theilo siamlo USA ah tampi hong tung ziahziah leh minam bup in hamphatna ngahzo dingin lam-en ing. Bang tengteng hamphatna ki ngah ding hiam? Kua tengin tua hamphatna ngah ding hiam? Zomi Nambup in tua hamphatna tengteng ki ngah ding hi. A tom in gen leng.

Mikang pau theilo, siamlo

Pau theiloh pau siamloh pen USA ah Zomite adingin manh neih mahmah hi. Nuam mahmah lel hi. Zato, zum, bank zum cih bang tuamtuam ah i pai ciangin mikang pau ki theilo ki siamlo ahih manin Zum nasem ( officer) ten kamlet ding kua minam bang pau hong ci pah uh a, pau dangdang ki samlo Zomi ci ziau leng kamlet ding phone sung panin Zomite na ki ngah pah lian hi. Zo people va cih daldal se kullo Zomi ci ziauleng zum khempeuh ah Zomite na tu dimdem pah uh hileh ki lawm hi. A mel uh i muh khak loh hangin mikang pau in i ngei ah a pau lualua a om khitteh ei kam tektek tawh i bil panin zumkong mangkong ah ki suanglo tak in i vai khempeuh ki zo siang thei lualel hi. Zomi kamlet semte' tung mahmah ah lungdamna lianpi i ko hi. Tampitak in hih bang nasep semciat leng mikangpau asiamlo pautheilo te adingin tampi nuamtuam a, minam leh Pasian ading nasem hi kawm pah hi.

Mikang pau a siam khempeuh in namdangten bang minam hong cihleh Zomi i cih tangtang ding thupi hi. Bang minam! Zomi people, Zo people cih tangtang kullo mi namdang ten zong Egypt, Mexico, Samaria, China, Japan na ci ziau lel uh hi. Eite in zong Zomi cih pah lianlian ding ahihi. Zomi hihna zumpih ding hilo hi. Zomi cih hong ki thei mahmah ding thupi hi.

Leitungah Zomite minam khat

Mi hingin i pian a ki pan minam khat ki hi pah hi. Minam thak khat hong piang cihna hilo hi. Kua minam tawh na ki tuah phial zongin mikhat peuh minam min ki zahpih theih ding hilo hi. Mi minam khat zong pi muh pahleh neubawl pah ding hi zenzen lo hi. A hi bangin om ding hilel hi.

USA ah Zomi kampau kamlet tampi om in, English siamlo tampi omleng Zomi hong ki thei semsem ding hi. Zomi kampau kamlet tampi om ahi a, pau siamlo tampi USA hong tung mengmeng un.


Thawn Tuang
Zomi Angvaan

 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang World News

    All