WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi ulenau te aw,
ZOFA vai a hun lap in kong khah nop hang internet line hoih loh na
hang tawh a hun lap in hong ki khah zo lo ahih man in hong thu masa
ung.
Semi result
Berean EBC 0-2 Siyin BC
Tahan BC     2-1 Tahan SDA

Third Place
Berean EBC 1-4 Tahan SDA

Final
Siyin BC  1-1 Tahan BC
penalty ah 4-2 tawh Siyin BC in champion hong ngah hi.
Mung.
 


Comments
Leave a Reply