WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Malaysia a Zomi omteng hanciamna tawh kumsim a Zozumpi ZAM in 2010 a kipan ZOMI CUP a vaihawm pen tukum a 5veina hi ta a, zingciang in (01/02/2014) nasia takin ZOMI CUP honna Kepong Tualpi ah zingsang nai 9:00AM hunin kibawl leuleu ding hi. Tukum ZOMI CUP sungah Zogam panin khua tuamtuam 43 kihel thei uh hi. Hih khua 43 panin bawlung sui ding tengin zingciang in Group Photo kizaihna zong nei pah ding uh a, tua Photoes teng khempeuh pen Malaysia a om Zomite tangthu kigeihna laibupi sungah a mang thei nawn lo dingin kiciamteh ding hi.

Tukum ZOMI CUP pen Malaysia sunga om Zomi teng bek in kibawl lo hi. Singapore Zomi Innkuante tawh kipawl in a kibawl khawm ding ahihman in zingciangin amau tawh bawlung suihkhopna tawh kopin ZOMI CUP honna nasia takin kinei ding hi. Dr Hau Za Cin (Phuitong Liim) inzong thugenna a neih ding banah Zogam ngaihna laa zong lasiamte’n hong sa lailai ding uh hi. Hun pen sawt het lo dingahihman in manpha mahmah ding hi. Zomi a kuama peuh a hithei ding teng leh Zomi avei teng hong kihel un ciin Itna tak tawh kong zawn uh hi. Francis/ZAM iNFO

 


Comments
Leave a Reply