WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi Cup 2015 kihel ding khuate sazian 
kipiapia ta
Zomi Nam Ni pahtawina kumsim i neihden Zomi 
Cup kibawl hun ding hong 
tungto ding hi leuleu. 2010 in 
Team (8), 2011 in Khua 
(19), 2012 in Khua (26), 
2013 in Khua (40) Team (41), 
2014 Khua (43) in Zomi 
khangno sungah ki lawmtatna 
picing takin i neikhinzo hi. 
Zomi Cup 2015 a (6) veina ading pen kum dang te 
sangin kipat baih zawk ding geelna kinei hi. Bang 
hang hiam cih leh 2015 Sen kum thak pen Zomi 
Nam Ni tawh kituak ahih manin tua ni ma in zawh 
siang teitei kul ahih manin akihel nuam khua 
kipawlna khempeuh in ZAM zumpi ah sazian nong 
piak na dingun kong zasak uh hi. Khua min tawh a 
lutnuam khua kipawlna khempeuh kisang ding a, 
sazian pen November 30 nitak nai 5pm ciang 
kisang ding hi.

TZN: Source: ZAM
 


Comments
Leave a Reply