WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
ZOMI TE KHUADO PAW by~Zampu
""Zomi ten kumkhat(1)vei i neih khuado hun sung i zat teng kei phawk pak teng ''

A masa in kong thumnop ah i mun imual zui in i zatdan kibang lo di a hih man in a kibang lo a om leh zatdan kibang lo hong suak ding hi.

khanglui i pu i pa te in dawi mah na kihta pen uh a hih man in kum 1 khat vei khuado pawi kibawl zel2 hi .hih hun sung ah bang teng ki zangh hiam cih leh ..... khuanawl pan in Ta'ngSuak ci in meide sa in phitmut kawmsa in innlam zuan in kipai hi

(A)Phit la (Aw)

(1) Phit Phut Phit Phut Phit =Taang suah kipatna pan a,lampai kawm aa kitum phit hi.

(2) Omlai,Omlai Muakin Sang a Omlai Phit =Inntual zang a kitun ciang a phit tumdi khempeuh tawh lamna ding aa kipat na hi-in a sangpen mah tawh kibang hang a cih na hi.

(3) Simbu In Builu lam ee,Ciau gal Kaipih Zota e,Phit! =Khuado a lungdam uh a hih mah bang in simbu in a lungdamna Builu a na lampih pen phit aw tawh la in a sa uh hi.

(B)Kau Hawl Khak Na

= ( Dawi aw ciah in na ni na kha cingta nazun na ek namsia na zi na ta in honglam et na sawt zo na gam na khua ah ciah in)ci-in kau na hawl khia uh hi.

(C)Khuai La( Aih Na La)

(a) Khuai va la'ng khuai va la'ng e tuitum ah khuai va la'ng ee..

(b)Khuai aw hkng deh kha na cia gialgiak bu kawm nuam ing ee...

(a)Vah khuai kalak tam tah e sing tan hong lel tam ta ee...

(b)Seino gual in hong lel zongh in sanggah kilbang khang leng ee...

(a)Vah khuai lak na tuanglam tung ah pengpum huiva mau bang ee....

(b)Pengpum hui vamau bang e tungciang sih al khawl bang ee...

(a)Tu lil lel a gamvah khuai aw ,nasau bel bang hal ing ee...

(b)Na saubel bang hal ing e lenkhuang in aizo ing ee...

(a)Tu lil lel a gamvah khuai aw,na sauzang bang gial aw ee...

(b)Sauzang bang gial kalam na aw ka zua cial nemno aw ee...

(a)Vah khuai lapna ka cialdawh ka zua sang lap lai bang ee...

(b)Zua lap hilo la lap hilo hibang nunnop km diam? aw ...

(a)Gam a vahkhuai hangzawng aw e mono gual hang zaw aw ee...

(b)Gam a vahkhuai hang kisa a mono ten tuibang la'ng ee...

(D)KhuaDo La

(a) Pengpum ka saitan aw e gual tawh kalep siam aw ee...

(b) Pengpum saitan gual tawh lepsiam khua vannuai ah thang aw ee ...

(a) Ciau gal pengphuh deih a kalak kumkhua khenciang cin khuang tawh thuah zel ing ee...

(b) A lawm nam aw seino gual aw thel bamg ka tuah tawm hi ee...

(a)Kum ki khen e solkha dang e zin in vang khua zongh hen lawm aw ...

(b) Zin in vang khua lam zongh hen la siangsung tuibang siang hen lawm aw...

(a)(Do na ling)2 e gual in kumkhua do na (ling )2ee..

(b)Gual in kumkhua do na ling ling e do han ah nau bang vakap tangh ee.

(a) Mualdawn nahneu lahmei ciimta kasan ta'ng bang dam aw lawm aw ee...

(b) Ka san ta'ng bang dam aw lawm aw ,lungsim khaubang hual aw lawm aw ee...

(a)I lam lam a,i lam kil zawl ah (ngaih tawh lam khawm)2 zai deih khaubang sut (tong san nuam ee)2 aw ee...

(b)I san san hang san cim la'ng e (san sa ngaihno )2 tong san (tuai man niang )2 aw ee...

Genkhelh sutkhelh a om leh nong theih siam ta un lungdam .

Zampu

 


Comments
Leave a Reply