WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 

Zogam zingvai - Zomi'n hawm hen
Zogam Zolei - Zomi'n luah hen

Zomite khatvei awngkhia kik leuleu dihni.

Tung Pasian in i kikonate ong za mahmah ahihman in, leitung ah minam khat aa apiansaksa Zomite, 914-Zomi lampi ong honsak aa, consitution ong kibawl kik ding hileh ei leh ei ki ukna, Zogam' zing vai Zomi hawm hunding lampi zong ong kihong kik ding lam et a om mahmah hun ahihi.
Tu in zong tang aa tuan aa i Pu i Pate luahsa, Kawlkumpi ginalo sung aa i khahsuah i leitang, Kawl Kumpi mah in ei thuneihna ong suahkik theih nading lampi khat ong hongkik hi ci-in mu kahihman in,(Myanmar Land use (draft) hih lampi ong honsak leitang nei taktak ahi Topa Pasian tung lungdamna ka ko masa nuamhi. Zomite zing vai ong hawmsak taktak ahi Topa Pasian in Zomite pahtawina ngah tahen.

Leitang tawh kisai Kawlgam ah buaina tampi ong pianciang kumpi inzong thukhualna tawh zuihding Thumeilet ong vaihawm uh hi aa, hihmun santak ah ei Zomite inzong Pupa neihsa, luahsa i leitang tawh kisai hoihtak, gina tak, kiciantak leh kumpi thuneite santheih ding aa i sun theihding ong thupi mahmah in ka umhi. (Suumpi ong khah khiat, Myanmar Land Use Policy zong na study un)
Tutung in i deih, i tup, i gamh, i neihsa ahihlam i sun man kei leh hihbang hun ei khan sungin ong paikik khollo zaw ding ahihlam phawkkawm in i mipil, makai teng tukhawm aa thusun ding i kigin ding ong tawsawn nuam, ong cialnuam kahihi.
Tuamun ah,
Mipil misiam adiakdiak policy tawh kisai thuthei Law lam siamte
Gam leh nam vei makaite
Kipawlna tuamtuam pan aa makaite
Tutak aa thunei i MPte
Khua hausate ong kihel ding thupi dinghi.
Khuaciat in i khuasat aa kipan i gam i lei, khua tangthu ciat kigin huai in ka umhi.
Mipi nautang kihel theihluatna hilo ahihman in, Myanmar Land use policy (draft) hoihtak simkhol in bang ong helsak lai le uh deih ihiam cih na theikhol lehang hoih dinghi. adiakdiak mualtung mite tawh kisai Thulu 73 na kiciantak aa etkholh ding kong hanthawn nuamhi. Tua chapter sung ah ei deihna kithun theiding in ka umhi.
Gamvai, minam bup vai ahihman in, kua aa tuan cih omlo in ka mu aa gtn. in Zomi minpua party ahi ZCD bek nasep i sakloh ding thupi hi.
Tangthu, tuanthu tawh hoihtak, gina tak seelbanna om hetlo aa lahtheih ding thupi ding ahihman in mipil misiam kisam ding hihang.
Mipi in i sep theihding in: leitang nei ahi Topa, hih leitang ong pia Topa tung Thungetna ah maa pang thei ding hihang. Tua hileh i deihsang aa hoihzaw policy ong kigelsak theilua ahihi. (Malaysia aa om Zoimi tul 27 val tengin Topa Pasian tung thuumna nanei dih un. Na nei khawm dih un.)
Zomite kikona bangbang Topa in ong za in, lam ong honsak ahihlam tampi mukhin zo hihang.
2013 kum Zosuan Tuailai Khawmpi ah hih leitang vai thusung ding Pa Pau Khat Suan kiseh hi aa amah ong hihtheihloh ciang Pu Pau Khan Khup in thu ong sung hi. Mipi in hihciang kimu paklo in ka muhi. Zong kiphawk kha khollo dan hizaw mai hi. Tua kikona aw Topa in zaa hi. Tua khawmpi mah ah Gullu mual vai Pa Lian Tuangtte lawmta teng in thu ong sung uhhi. Mipi lunggulhna bang taktak hiam cih lahkhiatna (laakna) zong kinei hi.
Zomite sung ah a kilawm mahmah khat in, khua leh tui i sat hangin, min thak puam thak guan hetlo in ei ma aa akisatsa min leh puam mah puasuak sak hihang. Gtn in Tedim khuapi ah tap 9 vei kiluak hi (kua vei khua kisat cihnopna) a kicih hang minthak puam thak kiguanlo in a sat masate phuahsa Tedim mah kipua to sakhi. Hihpen tangthu tuanthu tawh a kalsuan Israel tetawh i kibat mahmah nakhat ahihi. Puleh Pate phuahsa minmah phuakkik cihna ahihi.

Amanlang tak aa action committee khat i neih ding makai khempeuh in ong vaihawm dih un/vaihawm dihni.

Hang Khan Lian
 


Comments
Leave a Reply