WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
Bawlung Siam Zidane le Khedap" I once cried because I had no shoes to play football with my friends, but one day I saw a man who had no feet, and I realized how rich I am."  - Zinedine Zidane

Leitung ah bawlung siam mahmah a minthang Mr. Zidane kammal ahi hi. "Ka neu lai-in ka lawmte tawh bawlung ka suih khopna ding bawlung khedap nei lo-in ka kap ngei hi. Ahi zongin pasal khe tawng khat ka muh ni khatin kei le kei ka hauh lamtak ka kiphawk thei pan hi." Khat veivei, eite in zong I deih, I lunggulh I neih zawh pak loh teh ei neih bang a nei zo lo zong aom ahih lamtak phawkin I neih bangbang tawh a lungkim zo I hih ding thupi hi. Deih genin pan leng mihingte kihuaiham toto ding-a, mong nei lo deihna a nei I hi ding-a, lungkhamna kiguanguan I hi ding hi.

A dang khat leuleu ah, hanciamna a thupit lam I gen nuam hi. Zidane in a neu lai-in khedap nei zo keng ci-in bawling sui lo-in om hi leh leitung ah minthang vangvang het lo ding hi. Na khat pepeuh ukin sep ding bawl ding I kipat sawm ciangin tua nei lo, hih kisam, tawm vei ngak lai phot ning, ka lawm dingte mahmah piang sa keng,.. cih bangin paulap I zon tohtoh sawm leh a piang zo lo ding vive hong hi ding hi. Siam nopna, theih nopna, ngah nopna lungsim phu velvel I neih masak nak leh 50% pen a kigual zo khin ahi hi. Lunggulhna kician I neih nak leh a lampi ding hong kihong toto ding a ni khat ni teh pelmawhin gual zawhna ahi ciang khat I ngah hamtang ding hi.

Khangnote Sang I kah leh lai-ong nop man, degree ngah nop man bek tawh lai-sin lo-in, theihnopna, deihna takpi tawh sin ding kisam hi. Tua hi leh bel I sinte kizang thei bek dinga I sunmangte hong tangtung zo ding hi. Ka zak ngei Lai Siangtho lam siamte thugen, Kumpi David in Pasian a dingin Biak Innpi lam nopna lungsim a neih in 50% zo sak khin hi kici hi. A ma khangin Pasian in a lamsak loh hangin a tapa Solomon in a Pa David gelsa teng a zom to hi lel hi kici hi. Lunggulhna + hanciamna + lampi maan = Gualzawhna hi a, tua guawlzawhna sungah Pasian mun I piak ciangin lungdamna piang bek tham lo, midangte a dingin thupha I suak ding hi.

Khat Thang

 


Comments
Leave a Reply