WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
Socrates le Zomite I kiho thei diam?


I zakngei zel Socrates thuhilhna minthang vangvang khat lungngai khawm dih ni.

Socrates pen leitung bup-a minthang Greek mipil mahmah khat hi. Socrates pen tuipi nawl khawngah tu-in thu genna nei zelzel thei hi. Ni khat a mel theih ngei khat hong pai-in "Socrates aw kong gen nop mahmah ka lawmte thu khat om hi veh aw" va ci hi.

Socrates in zong " Aw himaw! tua ahih leh nang na lawmpa thu nong gen ma-in ken nang thu 3 hong dong masa nuam ing, tua khitteh na lawmpa thu hong gen pan in" ci-in dawng hi.

Meltheih pa in zong "Aikeide! Hong dong dih o leh?" acih khit teh Socrates in;

"A masa-in, na lawmpa thu nong gen nop pen thumaan hi dingin na um hia?" acih leh meltheih pa in; " Amaan le maanloh bel cian keng ee! kei zong mi gen ka zaksawn hi" ci-in dawng hi.

Socrates in; "Aw! tua ahih leh a nihna ah' "nong gen nop na lawmpa thu pen, thu hoih maw? A ma gamtat, kampau, nasepna hoih khat peuh hong gen nuam na hi hiam?" acih leh "meltheih pa in "Koi lak-a thu hoih hi ding! A hoih lohna thu hong kiko nuam ahi ve" ci-in dawng leuleu hi.

A thumna ah, Socrates in "Tua leh na lawmpa thu nong gen nop pen kei-a dingin kimanna aom dia leh?" acih leh meltheih pa in zong a-dawnna ding mel thei lo ahih manin, Socrates in "Lawm aw, nong gen nop thu pen;

1. Thumaan le maanlo telcian loh thu,
2. Thu hoih zong hi lo lai,
3. Kei-a dingin kimanna nei-lo thu

Hi bang teng himawk ahih teh ken tua bang thute zanuam lo hing. Ni dangteh mite thu nong gen nop simin tu-a kong dot thu thumte hoih takin na ngaihsut khitteh hong gen pan in" ci-in pai khia dingin sawl hi.

Meltheih pa zong Socrates thuhilhna ciamteh in, zahtaakna apiak khitteh ciah pah hi. Socrates ahih leh tuipi gei mahah tu suak hi.

Tu ni, Socrates in Zomite kihonate, chatting bawlte, phone paute hong za thei hizen leh bangteng hong thuhilh zen diam cih lungngai ciat dih ve ni ee!

Khat Thang


-- 
 


Comments
Leave a Reply