WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
Zi Li A Nei Mihaupa

Khat vei, Putek khat in nitak a lup ma-in a tupa tangthu khat gen pih hi. Nidang hun sawtpi lai-in, neihlelam, sumlepai tampi nei, mihau papi khat om hi. Mihau pa in, zi li tak nei-in a zite zong ki-it, kilem thei lel uh a hih manin Inn khat ah om khawm uh hi.

A zi nunung, a zi li-na pen bel mihaupa in it penpen hi. Ngek bawl diakin nik hoih puan hoih nono tawh zemin, a cidamna ding hun pia-in dawm mahmah hi. Tua bangin a ngek bawl hang, a zi neu in bang mah awlmawh se lo lelin mihau pa phattuamna ding zong bawl sak ngei lo hi.

A zi thumna nu zong mihau pa in it lua peuhmah veve zel hi. Zi thumna a dingin hun pia in, nasep hanciam a hih manin tua a zi in zong, a nasep huhin panpih thei mahmah a hih manin, mihaupa in hih a zi thumna mi dang khat peuh kiangah a tai suah ding dah lua peuhmah hi. Tua kawmkal ah a zi nihna zong it cihtak it kawikawi zel hi. A zi nihna nu ahih leh thu hoih nono ngaihsut siamin, gualnuam thei banah kamsiam tawh thuahin a pasal thanem hun ciangin zong thapiak siam citciat hi.

A zi-pi, zi-masa bel mihaupa in en thei mel lo mawk hi. A paipaina ah a tonpih tawntung hang' bangmah a kizang thei lo ding bangzah phial in ngaihsun mai hi. A zipi in a hih leh a pasal sia leh, pha leh it cih takin it mawk hi. A poi-na-ah mihaupa in a zi masa pen thusim bawl lo lua liang mawk hi.

Hun hong beibei in, mihaupa cidamna hong kiam semsem hi. Natna hau in, Zato siahuante in zong dam zo nawn lo ding a hih lam gen ta uh hi. Mihaupa lup mun ngak bekin hong om ta hi. A zi teng zong a nai ah om-in, hong khoi ngeingai uh hi. Mihaupa in a zi li-na, a it penpen nu hong hopih hi.

"Ngaihno aw! Ka sih teh kei guak sawl bang hei ding himawk ing a, nang kong it penpen na hih teh nong zui zo diam?" ci-in a dot leh zi neu in a lu peisanin, a gei pan kihepsan diang mawk hi. Mihaupa zong, a zi thumna nu kiangah "nang nong zui zo diam ngaih aw?" a cih leh "hi thei lo ee, ken hi tengah nopsa lai ing, nang si khin le teh pasal dang khat peuh na bel ding hing" ci-in dawng hi. Mihaupa zong lungtang kidawt vang zah phialin nasa ngeungau hi. A zi nihna hong dong leuleu hi. A zi nihna in zong "hong telsiam in U aw, nang tawh sih khawm ding pen hi thei nai lo hi. Ahi zongin hanmual dong bel kong kha ding hi." cih san sawnsawn ahih manin mihaupa zong nasa lua-in pau zo nawn lo hi. Lamet tawpna a zi masa hong gal-et phei ta hi.

A zi-pi nu in "lung himawh kei-in U aw, ken hong zui ding hing" ci-in dawng hi. Mihaupa zong lungdam lua in a zi pi nam-in hong kawi tinten ta hi. Putek in tangthu deihna a tupa in a tel zawh dingin hi bangin hong hilhcian kik hi.

"Ka tu aw, Hih tangthu sung a mihaupa' zi-lina nu pen bang dang hi lo-in, ei mihingte pumpi ahi hi. I pumpi zemin, I dop bawl hang' tua pumpi hoihna in I sih ciang hong zui zo peuhmah lo ding ahi hi. Zi thumna nu a hih leh neihlelam, sumlepaite a gen nuam ahi hi. I nuntak hun sungin a zon I khol khempeuh I sih khit teh I tu, I tate ahih kei-leh, mi dang khat peuh kiangah na tung ding hi. I sih ciangin kitonpih thei lo ding hi. A zi nihna nu ahih leh, I innkuanpihte, I lawmlegualte ahi uh hi. I nuntak sungin hong huh hong kepuh hang, I sih ciangin hong zui lo dinguh a, hanmual ciang bel hong kha sam dinguh hi." a cih khitteh tupa pa in zong lunglut takin "Pu aw a zi masa ee bang hi ding a?" ci-in a dot leh, a Pu in;

"Hee! a zi masa pen bel ei mihingte' KHA, I sung aom den a kimu thei lo I kha a hi ve! Eite in a mah I phawk khak loh I thusim bawl loh hang, I kha in a hih leh a tawntung tawntungin hong zui ding a cihna hi" ci-in hilh cian hi.

Tupa pa zong "tua leh Pu ken ka sih teh hong zui ding, ka kha a ding, a hoih penpen ngaihsunin nasem nuam ing, ka zi masa mah it pen ning maw Pu" ci-in a pu angah hong kingam hi.

Khat Thang

 


Comments
Leave a Reply