WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
Dawi Gilo Kizo Sak Kei In

Ni dang lai-in, lokho innkuan khat om hi. Tua innkuante ki-it liallialin nuntak nuam sa uh hi. Hi bang a nuamsa innkuante Satan in a muh ciangin "hite innkuan in kei hong phawk kei ve uh ee, bawlsia dih ni" ci-in a sawltakte sawl hi.

Kha-nin khatna in zong lokho-pa leitangte a sak dingin bawl sak hi. Lokho-pa pau lo phun loin, tawlnga zelin a nasep hanciamin zom teitei hi. Kha-nin in "hipa lungtom sak zo kei veng ee," ci-in taisan hi.

Satan in a sawltak nihna khat sawlkik zel hi. Lokho-pa sun gilkhialin sun-an ne ding hong kithawi leh a sun-an le a tui bungteng na kiguk sak hi. Lokho-pa in "aw kei sang a gilkial zaw mi om a hi ve maw, poi kei ei na gil vah uh hen" cih san ziau in, a nasep zom veve hi. Kha-nin nihna zong guallel kisa zelin tai khiat san hi.

Satan in kha-nin a khautpai zaw a tuamna khat sawl leuleu hi. Kha-nin thumna pa zong lokho-pa' lawm hoih bangin hong kibawl khem a, "lawm aw, kumkik ciangin kialpi hong tung ding kici hi, kiging khol in aw" ci-in deih sak gen hi. Lokho-pa in zong buhtang, nek-le-dawn tuamtuam tampi hong khol pah hi. Kialpi hong tung takpi a hih manin, a an kaihkhopte zuakin, lokho-pa mihaupi hong suak ta hi. Sum hong nei pian a hih manin, a lo khawh hong kawlin sum met hong bawl hi. Zu le khamtheih zatui hoih lote hong zuak ta hi. A huahna kibeh lapin hong khangto lua mahmah pak hi.

Kha-nin zong a Pu Satan kiangah pai-in, "tun lokho-pa bawlsia zo ta ing ei" va ci hi. Nitak khat tua mihau-pa zong pawi hong bawl hi. Zu-le-sa, nek-le-dawn tampi tak a sa buai dimin nasemte in hong koih sak hi. A zu lim penpen hai khat tawi a hong pai a nasemnu khat a khe suikhain hong kituk citciat hi. Zu teng mihau pa puan tungah hong bua a hih manin, heh lua mahmahin "hi na ngawn tawi zo lo maw? deidai sop!" ci-in nasemnu tai gawp hi. Nasemnu in zong "Pu aw zingtung pek-a kipan buai luain tudong an nek man nai lo hing, ka gilkial lua hi" a cih leh a Pu in "nasep zo lopi an ne thei lo ding" ci-in pangbet thuah lai hi.

Satan in hi bang teng hong muh ciangin lungkim luata a hih manin, a sawltak kha-nin kiangah "hih pa bang va cih kiau na hia?" ci-in a dot leh kha-nin in zong "lokho-pa a kisap zah sangin a tamzaw a neih theihna ding ka hilh hiven, hong huaiham toto in, tun gitloh tawh kiphatsak tawh hong thuah hiveh aw, na muh dan hi mai ei" ci-in dawngkik hi.

Khualzin sum bawl tuahphate in lung ngai ni, gam dang tungte in zong I nuntakna lungngai pha ni. Khat teitei phawk thak I nei hiam? Lungdam.

Khat Thang

 


Comments
Leave a Reply