WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
HONG LAWNG KHA Rev Dam Suan Mung Hunzatna

 

Huhna ding Zungbulh pia-

Nipal gam ah numeino kizuak-bawlsiatna a thuakte panpihna ding FGA-Tulsa ah Sia Hakan hong pai in sumpi kidonga, $ 2000 kingah, tua sung pan numeino Lia Ngai Sian Uap in “Ken sumlepai ka piak ding nei keng, ka khut zungbuh pia ning” ci in a khutzungbuh pia a, Sia Hakan in leitungbup Christian media khat ah a tangko leh Singapore mihau khatin “Ken $ 1000 tawh tan ning in, a zungbuh a neinu na pia kik un” ci hi. Uap in a zungbuh ngah kik a, $1000 in Pasianna sem veve hi.

 

Late 23:5-6 : “Ka lu sathau nong nilh a, ka hai a dimlet hi…ka khan tawntung…”

Gal 3:13-14 : “…Khazih in thuak – en um – KSTho ngah – Abraham thupha...”

 

@ Job gentheihna kha 9 sung bek hi a, tua khit a zahnih thupha sang paisuak hi.

 

@ Zeisu KHAZIH “Pasian sathau nilh Pa”  a nei tein Pasian Kha Siangtho nei hi. Tua Kha Siangtho a nei tein Pasian sathaunilhna ngah ahi hi.

 

@ Pasian sathau nilhte ih hih manin a ngente hilo in a piakhiate hih tum ni!

 

@ Uplohna na sungah hong suak leh “Zeisu in sem khin” cih tawh laih in!

 

@ Bylaw suai, a suai teng mah buai, itna nei le hang bylaw kisam nawnlo!

 

@ Na gitnatloh hang mahin Topan hong sepsak khin hi, kisuang nawn ken!

 

@ “Kei pen Pasian sathau nilh hing, ka sunga Kha Siangtho in thu gen ding hi”

 

@ Huhpa Kha Siangtho cih in ih hih theihloh teng hong huh ding cihna hi.

 

@ Tua Kha Siangtho tawh na kikop siam leh na gualzo pelmawh ding hi.

 

@ Sum kisap manin thungenin Pasian kiang tung ih hih manin manpha hi.

 

@ Pasian tawh na kinai nadingin hamsatna hong thuaksak zelzel ta hen!

 

@ Pasian maiah ih khukdin manin a lianzaw A maipha hong pia hi.

 

@ Pasian in midik a cih pen leitungbup a kipawl zong hong nial zolo ding hi.

 

@ Mi en kenla Jesuh en lel ve, Amah alian pen hilo maw…!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfcakxOiKTsKhazih itna sungah 

JK Kam 

ITNA LEIBA


 
 


Comments
Leave a Reply