WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
 Lungdamna Koi-ah Om?

Ni khat, pawlpi khangno Pastor khat in, a khangnote kaikhawmin, thusinna khat neih pih hi. Khangno 60 tangkhawng pha in, gualnop theihna ding khat hong vai hawm hi.

Mutpuak a kibang vive khat-ta hong hawmin, khangnote mutpuak tungah a mau min ciat gelh sak hi. Mutpuak teng hong kaikhawmin, Innkhan dang khat ah a vekin va koih hi. Pastor pa in, "Khaileh guai tunah minutes 5 sungin thakhat thuin no min tuang mutpuak ciat hong zong un," ci-in mutpuak koihna innkhan sung ah lut sak hi.

Khangnote zong kidelh ngeingai in, tua Innkhan sungah hong lut uh hi. Khatlekhat kiphu, kisawnin, kinawkin, ku ziazua-in mangbang liangin a mau putpuak ciat hong zonguh hi. Minutes 5 hong cinlian ciangin Pastor pa in, bell hong tum ta hi. Khangno khempeuh hong pusuak khia in, "kuatengin na muput uh mu?" ci-in hong dot leh khangnote dai dipdep in a mau min tung mupuak a mu khat zong hong om lo hi.

Tua ciangin Pastor pa in, khangnoteng kiangah "tun Innkhan sungah lutkik ding, mutpuak na muh masak peuh uh tawm ding, tua mutpuak tung a tuang min neite pia pahpah ding" ci-in sawl leuleu hi. Minute khat sungin olno takin khangno khempeuh in a mau putpuak ciat hong ngah kim uh hi.

Pastor pa zong thugen hong kipanin; Kong it khangnote aw, mihingte I nuntakna ah I lungdamna ding thu pen tu a mutpuak zon lian mah tawh kibang hi. Eite in I lungdamna ding koi-ah om cih thei lo-in, saklekhangah I zong niloh zel hi. I lungdamna ding pen mi dangte lungdamna nuai ah kidelhphah kha na hi gige hi. Tua a hih manin nang lungdamna ding na muh nop leh mi dangte lungdamna ding pia masa in, tua hi leh nang lungdamna ding hong kipia ding hi.

I nuntakna ah hi thu I zat dingin thusunna ahi hi.

Khat Thang

 


Comments
Leave a Reply