WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
Ngahna Sangin Piakna Ah Thupha Om Zaw Hi


Ka lawm Paul in a Upa piak Christmas letsong mawtaw thak sitset hoih mahmah khat hong nei hi. Christmas ma diak ni khat, Paul a a zum panin nasep ciah hong pusuah leh tangvalno khat in a mawtaw hoih sa lua-in, kimkotin na velvel keii hi.

Paul a mawtaw gei hong tun ciangin, tangvalno in mawtaw a et bek tawh lungkim zo lo hi diven "U aw, hih nang mawtaw maw?" ci-in dong hi. Paul zong a lukun in, "he himah! ka Upa in Christmas letsong ding a hong piak ai ve" a cih leh tangvalno zong kilatvat liangin, "haa.. na U in a mawkna a hong piak maw? tua leh nang sum pia khat zong bei kul lo ding a hi ve maw?" Ah la.. ka thunget ngah ding hi leng bel.." ci-in a pau zom loin hong khawl hi.

Paul in thunget ngah ding hi leh tangvalno in, "nang U bang khat kei zong U nei leng ut mah sing ci ngel ding ahi ve maw" ci-in ngaihsun dep hi.

Lamet khak het loh, tangvalno in a pau hong zomin, "Kei zong tua bang dan U khat suak nuam tak ing ei" hong cikhia hi. Paul zong tua kammal a zak ciangin a khuasikmul tho zo zah dongin lamdang hong sa lua peuhmah hi.

Tangvalno pa hong en-in bang teng ngaihsun kha hiam thei lo, "ka mawtaw tungah na tuang nuam hia?" ci-in dong hi. "tua nuam tham mah ing" ci-in hong tuang hi. Tawmvei a hawl khit uh the tangvalno in Paul lam ngaphei-in, U aw a hih theih ding leh ka Inn lam vuah nong hawl thei dia?" ci-in dong hi. Paul in tangvalno pa lawpna a maipuak en in, nuihsan hi. Hih naupang pa in bang teng ngaihsun ai zel diam cih hong ngaihsun hi. Mawtaw thak hoih mahmah khat tawh hong kikha hi, ci-in a inn veng teng muh ding ut hingel dan ai ve maw, ci dep zel hi.

A hizongin Paul in himunah zong hong ngaihsun khial zel mawk hi. "Hua teng a, kah-lei ngei ah nong khawl sak thei dia?" ci-in tangvalno in a inn kawk hi.

Tangvalno a kahlei vuah tai-in va kahto hi. Tawmvei khit the hong kumsukkik hi. Hong kumkik ciangin naupang khat tawi kawm ahih manin de-naa bangin hong nawh tai zo lo hi. A khe a hoih lo a naupa kahlei nuai dong hong tuahsuk a na hi hi. A naupa lenin mawtaw ngeiah damtakin hong pai pih hi.

"En dih ve nau aw! de-naa inntungah kong gen pen, hih mawtaw pen a mah a Upa in Christmas letsong ding a piak ahi ve, a ma sum piakhat zong bei kul lo, Ni dang ciang kei zong hibang dan mawtaw nang a dingin hong leisak ding ka hi aw, tua ciang bel van kizuakna sumbuk thupi tengah nanglenang na ut bangin va pai-in, va en zong ding na hive" ci-in lawp takin gen hi.

Paul zong mawtaw sung pan hong tuakkhia-in, tua khe hoih lo naupang domin mawtaw maibuk sungah hong tu sak hi. A upa zong lawp mahmah kawmin a nau' geiah hong tusuk pah hi.

A thumun tua ni a a vakkhiat khawmuh pen a mangngilh theih nawn loh dinguh tuahkhak thu khat hong suak hi. A diakdiak in Paul in Topa Jesus gen "Ngahna sangin piakkhiatna ah thupha om zaw hi" a cih kammal a maan lam hong muh khiat lawh hi.

*Hih thu a za, asim ngeisa tampi om kha ding hihang, a hi zongin Christmas hun in eite in, bang letsong ka ngah tam, Pasian in bang hong pia tam maw, cih bebek I ngaihsut sangin, letsong kua ka pia tam? tu kum Christmas mi bang zah letsong ka piakhia zo diam? cih lam I ngaihsut theih ding deih sakna tawh hong at khiatkik ahi hi.*

Tangthu min "A Brother Like That" by Dan Clark hi a, U Phe Myint in zong kawllai tawh gelh ngei khin hi. 

Khat Thang

__._,_.___

 

 


Comments
Leave a Reply