WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
Tangval Val le Nungak Val

Ni dang lai-in, sum hua lua mahmah tangval khat om hi. Khua zangbup ah a hau pen a hih manin khuapih tuipih nungak tampitakin ngai uh hi. A hi zongin tangval hau pa in nungak mawkmawk deih lo-in, pauban om lo, a kicing nungak khat hong zong hi. Khuapi sung nungak khempeuh a lungsim bang om zo sa lo a hih manin mun dang khuapi dangte ah zi zon hong kipan hi.

Khuapi khat hong tungin nungak gen bang lo, a hoih kim a om hiam ci-in hong kan hi. Tua khuapi sung a om mihaupi khat ii ta nu hoih ci-in kigen a hih manin va en dingin hong pai hi. Nungak nu a mel hoih, a tha cing hi. Nasep kizenin an huan siam ban ah, nuih mai-in, kamsiam tawh thuah lailai hi. A hi zongin tangval haupa in nungaknu in lai thei lo ci-in deih zo lo hi.

Tangval pa Khuapi dang khat hong lut leuleu hi. Hausa pipa tanu minthang vangvang hel dingin hong lut hi. Hausa pipa tanu in a hel masaknu ngaknu neih siamna hoihna khempeuh a neih banah pilna nei khat na hi in, lai thei bek tham lo, gam sung kivaipuak zia thuthukpite zong thei hi. A hi zongin tangval haupa in hong deih zo nai tuan lo zel hi. Bang hang hiam cih leh nungak nu kiphasak lua ci-in, khuapi dang khat hong zin leuleu hi.

Tua khuapi sungah nungak lai mihaupi khat om in tangval khempeuh in zong deih cih khat za a hih manin lunglut takin va hel leuleu hi.  Nungak nu in a hel masak nihte neih pilna, hoihna, siamna, a vekpi in nei hi. Tangval haupa zong hong lungkim in, nungaknu tenpih dingin hong dong hi. A hi zongin nungaknu in na nial citciat zel hi. Tangval haupa zong, bang ding a hong nial vial mahmah kei a ma neihsa zah sawm val nei hing a ci-in a hauhna a va kisialh leh nungaknu in "Nang sum bek nei hive cin, a dang bangmah na neih lohpi, ken pasal gen bang lo khat a deih hing, nang bel hong tenpih zo lo ding hing" cih san hi.

Khat Thang

 


Comments
Leave a Reply