WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
Cim Phawng!! (Avom maw akaang?)

Thukante khat leh Keel khawipa kiho na:


Thukanpa: Na keelte bang tawh vaak na hia?


Keelneipa: Avom zaw maw a kaang zaw?


Thukanpa: Akaang zaw pen.


Keelneipa: Nahteh hing pia ingh.


Thukanpa: Avom zaw pen e leh, bang pia?


Keelneipa: Nahteh hing mah pia ingh.


Thukanpa: Tua leh koi ah khih na hia?


Keelneipa: Avom zaw pen maw akaang zaw pen?


Thukanpa: Akaang zaw pen.


Keelneipa: Aw, inn nuaiah khih ingh.


Thukanpa: Avom zaw pen eleh, koi ah khih?


Keelneipa: Inn nuai mah ah khih ingh.


Thukanpa: Na keelte na sil siang ngei hia? 


Keelneipa: Akaang zaw pen maw avom zaw pen?


Thukanpa: Akaang zaw pen.


Keelneipa: Kaalkhat in nihvei ta silsiang den ingh.


Thukanpa: Avom zaw pen eleh bangzah vei sil na hia?


Keelneipa: Kaalkhat in nihvei mah sil ingh.


Thukanpa: (Thukanpa zong heh lua ta) A kibang veve ahihleh bang hanga akaang zaw maw a vom zaw ci den na hia?


Keelneipa: Aw a kaang zaw pen kei keel hiven.


Thukanpa: Avom zaw pen eleh kua keel ahia?


Keelneipa: Avom zaw pen zong kei keel mah hi e.

By Francis Lamthang (Zomi Quavadis)

 


Comments
Leave a Reply