WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
Ka Phawkkhak Vilval Kanu Kam – 13

Sang Sia kasep lai-in sum ngahthauh na dang neilo ka hih manin ka kisap nengneng ka leina ding leh ka zattawmding in ka nu kiang ah sum ka ngen zel hi. A dangdang ah ka bei sangin ka video etna in ka sum bei zaw a, ka pa in lah video et peuhmah deih vetlo ahi manin ka pa kiang a gen ding lau in, ka nu kiang ah, sang ah sun in ka gilkial ciang nek theih nengneng ka leina in zangh ing, ci-in ka khem hi.

Tua danin hong piak ciangin sawm nga ahi kei leh za khat cih dang khawng bek ahih manin lawm leh gual tawh kimu in hileng nitak khat in ka beiziau hun zong tam veipi om hi. Tua bang hun ciangin ka nu kiang ah ngen kik ngam nawn lo-in, ka nu theih loh kal in a singkuang hon sak sim in a sum seelna a puan kawm panin a sum te ka laksak sim ziauziau hi. Ka nu in thei lo ahi manin sum ka kisap sim in hi bangin ka gamta hi.

Ka nu in nidang a ka sum guksak sim te, a thei lo takpi ding mah sa-in khat vei ka sum khak kawm in ka dot leh ka nu in, “tua hun lai-a na sum lak sim te, a thei lo hi peuhmah keng. Na pa kiang ah zong gen ing. Zu nek sa nek na-in nei lo na hih man in, a thei lo bangin om in, a thei lo a kineih bek hi’ng,” hong ci!

By,

Tg. Pau Khan Kap

March 10, 2015

Columbus, OH

 


Comments
Leave a Reply