WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
ZOMI VIRUS

1.    Zomi veve, kei Zomi leh nang Zomi kibanglo,

Nang Zogam leh ama’ Zogam zong kibanglo.

2.    Zomi it napi, Zomi a mimal it sawmlo,

A mi sang amin thupi sak zaw.

3.    Kipumkhat a sepkhop ding gengen napi,

A ma deihna bang hi kei leh heh in pusuak pah.

4.    Makai hoih hih ding ut in kipia ngam napi,

Mipite khasiat, thanem ding phamawh salo.

5.    A gamla ate tawh na lian sepzawh sawm napi,

A geia te tawh kithuah theih ding sawmlo.

6.    Min deih manin kipawlna thak phuan,

Zomi bup hong kihel gai nuam dinga tuat pah.

7.    Ama makaih kipawlna a picing ding deih napi,

Zomi makai adangte tawh kizop ding sawmlo.

8.    “Zomi ka hi hi” cihna pen Chin langpanna ding sa kha.

Zomi akicilote tawh kikholhlohna pen Zomi itna sa kha.

9.    Sepnop kibang napi, semkhawm nuamlo.

Pai nopna kibang napi, paikhawm nuamlo.

10.       Zeisu sangin A pawlpi it zaw,

       Zomite sangin Zomi Kipawlna it zaw.

ANTI - VIRUS

Zeisu sangin Zomi masak zaw kha kei ni...!

Singlamteh sangin vaphuallu sangkhai zaw kha kei ni...!

Mun khempeuhah Zeisu lianpen sak ni …!

Tua hileh Zomite sungah Topan vai hong hawm dinga,

Kipawlna hanciam kul nawnlo in ih kipawl thei ta ding hi.

(JK Kam)

 


Comments
Leave a Reply